Акту­аль­но

Які про­фе­сії бу­дуть акту­аль­ни­ми у май­бу­тньо­му?

Zhinka - - Тема Номера -

За­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій у всіх сфе­рах жи­т­тя, про­це­си гло­ба­лі­за­ції, ро­бо­ти­за­ції, по­ява скла­дних си­стем управ­лі­н­ня по­тре­бу­ють і но­вих фа­хів­ців. У той час, як на одних спе­ці­а­лі­стів по­пит зро­стає, по­слу­ги ін­ших ста­ють ма­ло за­тре­бу­ва­ни­ми. Про­фе­сії ви­до­змі­ню­ю­ться одно­ча­сно з нав­ко­ли­шнім сві­том. Щоб іти в но­гу з про­гре­сом, біль­шо­сті вже сьо­го­дні до­во­ди­ться опа­но­ву­ва­ти но­ві про­це­си і вдо­ско­на­лю­ва­ти на­ви­чки. Ек­спер­ти ж про­гно­зу­ють, що не­вдов­зі ри­нок праці за­знає сер­йо­зної транс­фор­ма­ції і в сьо­го­де­н­ня лю­дей увій­дуть про­фе­сії, які до­сі зда­ва­ли­ся фан­та­сти­чни­ми.

МОНОТОННА ПРАЦЯ АВТОМАТИЗУЄТЬСЯ

Ав­то­ма­ти­за­ція ба­га­тьох про­це­сів стає при­чи­ною ви­віль­не­н­ня ро­бо­чої си­ли. На дум­ку екс­пер­та у сфе­рі пу­блі­чних ко­му­ні­ка­цій, лі­де­ра про­е­кту «Шко­ла май­бу­тніх до­ро­слих 11-22» Івет­ти Де­лі­ка­тної, пер­ши­ми ві­ді­мруть спе­ці­аль­но­сті, пов’яза­ні з ру­тин­ною ру­чною пра­цею, ру­чною оброб­кою ін­фор­ма­ції, те­хно­ло­гі­я­ми, що се­бе віджи­ли. Сю­ди ж від­но­сять бру­дну, шкі­дли­ву, не­без­пе­чну ро­бо­ту. Під за­гро­зою зни­кне­н­ня пе­ре­бу­ва­ють чи не усі про­фе­сії, пов’яза­ні

з ви­ко­на­н­ням мо­но­тон­них опе­ра­цій. За про­гно­за­ми World Economic Forum, че­рез ро­бо­ти­за­цію до 2020 ро­ку у сві­ті бу­де ско­ро­че­но 5 міль­йо­нів ро­бо­чих місць. Однак ма­со­во­го без­ро­бі­т­тя не бу­де. Про­ду­ктив­ність праці сут­тє­во під­ви­щи­ться, що до­зво­лить зде­ше­ви­ти кін­це­вий про­дукт. Це по­зи­тив­но по­зна­чи­ться на ку­пі­вель­ній спро­мо­жно­сті, рів­ні жи­т­тя. Ком­па­нії отри­ма­ють до­да­тко­ві ре­сур­си для впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій, що при­зве­де до по­яви но­вих ви­со­ко­опла­чу­ва­них ва­кан­сій, но­вих ви­дів зайня­то­сті, де фа­хів­ці пра­цю­ва­ти­муть у зв’яз­ці зі шту­чним ін­те­ле­ктом. Та­кож ви­віль­ни­ться час, який лю­ди змо­жуть при­ді­ля­ти вла­сно­му роз­ви­тку й твор­чо­сті.

МАЙ­БУ­ТНЄ ЗА НАНОТЕХНОЛОГІЯМИ І ШТУ­ЧНИМ ІН­ТЕ­ЛЕ­КТОМ

Те­хно­ло­гії вже змі­ни­ли світ. Мо­біль­ний зв’язок та Ін­тер­нет, вір­ту­аль­ний світ і до­пов­не­на ре­аль­ність, 3D-друк, ро­бо­то­те­хні­ка, шту­чний ін­те­лект уже по­ро­ди­ли ве­ли­ку кіль­кість до­ти­чних до них про­фе­сій. Фа­хів­ці про­гно­зу­ють стрім­кий роз­ви­ток на­но­те­хно­ло­гій, енер­ге­ти­ки, ген­ної ін­же­не­рії, ци­фро­во­го ви­ро­бни­цтва. За­тре­бу­ва­ність спе­ці­а­лі­стів з но­ві­тніх те­хно­ло­гій і на­да­лі зро­ста­ти­ме. На аре­ну ви­хо­дять та­кі про­фе­сії як ІТ-ме­дик, біо­те­хно­лог, 3D-ди­зай­нер. Май­бу­тнє за на­но­ма­те­рі­а­ла­ми, ко­смі­чни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, про­грам­ною ін­же­не­рі­єю, біо­енер­ге­ти­кою — від­по­від­но, світ по­тре­бу­ва­ти­ме та­ких спе­ці­а­лі­стів. Ін­же­не­рів на­ря­ду зі вче­ни­ми вже сьо­го­дні на­зи­ва­ють елі­тою у всіх га­лу­зях.

Але не мо­жна ди­ви­тись на май­бу­тнє ли­ше че­рез при­зму те­хні­чно­го про­гре­су. Зброй­ні кон­флі­кти, ма­со­ва мі­гра­ція, де­мо­гра­фі­чні змі­ни і клі­ма­ти­чні ка­та­стро­фи, епі­де­мії, зро­ста­н­ня

Та­кож ви­віль­ни­ться час, який лю­ди змо­жуть при­ді­ля­ти вла­сно­му роз­ви­тку й твор­чо­сті».

фі­нан­со­вої не­рів­но­сті у су­спіль­стві зму­шу­ють шу­ка­ти шля­хи по­до­ла­н­ня цих криз, тож по­трі­бні фа­хів­ці від­по­від­ної під­го­тов­ки. Усе біль­ше ува­ги при­ді­ля­є­ться еко­ло­гі­чній без­пе­ці. У ці­ло­му ж, май­бу­тнє — за спе­ці­аль­но­стя­ми на сти­ку рі­зних га­лу­зей.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК І МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ

Вже сьо­го­дні на пер­ше мі­сце ста­ви­ться не фах, а на­ви­чки і ком­пе­тен­ції, еру­до­ва­ність, стре­со­стій­кість, умі­н­ня орі­єн­ту­ва­ти­ся в ін­фор­ма­цій­но­му по­то­ці, зда­тність до са­мо­осві­ти. Гло­ба­лі­за­ція ви­ма­гає муль­ти­мов­но­сті й муль­ти­куль­тур­но­сті. Мін­ли­вий світ і ви­со­ка швид­кість удосконалення те­хно­ло­гій у всіх сфе­рах ро­блять обов’яз­ко­вою зда­тність твор­чо ми­сли­ти, швид­ко вчи­тись і ада­пту­ва­тись до но­вих умов.

Івет­та Де­лі­ка­тна окре­мо вка­зує на гну­чкість ми­сле­н­ня фа­хів­ців май­бу­тньо­го, мультидисциплінарність, те­хно­ло­гі­чну гра­мо­тність. У ТОПна­ви­чок ви­хо­дить емо­цій­ний ін­те­лект і на­ви­чки ко­му­ні­ка­ції: умі­н­ня ефе­ктив­но спіл­ку­ва­тись, на­ла­го­джу­ва­ти кон­та­кти, про­да­ва­ти, пре­зен­ту­ва­ти. «Ва­жли­во вмі­ти по­єд­ну­ва­ти в со­бі кіль­ка про­фе­сій і за­сто­со­ву­ва­ти но­ві ме­то­ди­ки й ін­стру­мен­ти в рі­зних ін­ду­стрі­ях. Ар­хі­те­ктор по­ви­нен зна­ти все в обла­сті ци­фро­во­го ви­ро­бни­цтва і на­но­ма­те­рі­а­лів. Учи­тель — пе­ре­ста­ти бу­ти ле­кто­ром і зви­ка­ти до си­сте­ми до­ві­чно­го тью­тор­ства або мен­тор­ства, при цьо­му гло­баль­но­го рів­ня, не обме­же­но­го рам­ка­ми сво­єї кра­ї­ни», — по­яснює во­на.

СИТУАЦІЯ В УКРА­Ї­НІ

Для Укра­ї­ни тен­ден­ції сві­то­во­го рин­ку праці ха­ра­ктер­ні з від­чу­тним за­пі­зне­н­ням. До­сі збе­рі­га­є­ться ви­со­кий по­пит на пра­ців­ни­ків ро­бі­тни­чих про­фе­сій і адмі­ні­стра­тив­ний пер­со­нал. Лі­де­ра­ми за кіль­кі­стю ва­кан­сій є нині і бу­дуть на­да­лі IT-фа­хів­ці. Про­гно­зу­є­ться, що тра­ди­цій­но силь­ною за­ли­ша­ти­ме­ться агро­га­лузь і сіль­ське го­спо­дар­ство, де актив­но впро­ва­джу­ва­ти­му­ться но­ві­тні те­хно­ло­гії. Ви­со­ко оці­ню­є­ться ту­ри­сти­чний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни. Збе­ре­же­ться по­пит на ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них ар­хі­те­кто­рів і бу­ді­вель­ни­ків, фа­хів­ців у га­лу­зі краси, здо­ров’я, роз­ваг, со­ці­аль­них пра­ців­ни­ків, пси­хо­ло­гів, опе­ра­то­рів про­ми­сло­во­го обла­дна­н­ня.

Та слід бу­ти го­то­ви­ми до то­го, що по­пит на пра­ців­ни­ків низь­кої ква­лі­фі­ка­ції у пер­спе­кти­ві па­да­ти­ме, і кра­ї­на по­тре­бу­ва­ти­ме сут­тє­вих ін­ве­сти­цій

в осві­ту фа­хів­ців май­бу­тньо­го. З ін­шо­го бо­ку, кіль­кість еко­но­мі­чно актив­но­го на­се­ле­н­ня ско­ро­чу­є­ться, тиск на пен­сій­ну си­сте­му зро­стає, і це ви­ма­гає збіль­ше­н­ня дер­жав­них со­ці­аль­них ви­трат. В укра­їн­ських ре­а­лі­ях, в умо­вах

еко­но­мії, існує ви­со­ка за­гро­за ско­ро­че­н­ня дер­жав­них ви­да­тків на осві­ту. А це — шлях, що ве­де у глу­хий кут і мо­же за­ли­ши­ти укра­їн­ців на узбіч­чі сві­то­во­го про­гре­су, тож допу­сти­ти цьо­го ні­як не мо­жна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.