Гро­мад­Ська іні­ці­а­ти­ва

«Ді­ло­ві Укра­їн­ські Жін­ки»: лі­дер­ство за на­ши­ми пра­ви­ла­ми

Zhinka - - Тема Номера - ВАМ ЦІ­КА­ВО? Біль­ше ін­фор­ма­ції тут: businesswomen.org.ua

Іу 2010 ро­ці ство­ри­ли за­кри­тий «Клуб успі­шних жі­нок мі­ста Ки­є­ва». Ме­тою об’єд­на­н­ня бу­ло пе­ред­усім не спри­я­н­ня бі­зне­су, а ре­а­лі­за­ція куль­тур­них, бла­го­дій­них і ме­це­нат­ських про­е­ктів. Так, від пер­ших днів існу­ва­н­ня клу­бу вла­сни­ці бі­зне­су, під­при­єм­ці та ме­це­на­ти, котрі ста­ли йо­го уча­сни­ця­ми, під­три­му­ва­ли та про­дов­жу­ють під­три­му­ва­ти Мі­жна­ро­дний кон­курс мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця, ду­хов­ний етно-фе­сти­валь «Трій­ця», фе­сти­валь Свя­то­го Ми­ко­лая в Чи­ги­ри­ні, що­рі­чні бла­го­дій­ні про­е­кти «Ялин­ка ба­жань» і «Лав­ка чу­дес» для ви­хо­ван­ців ди­тя­чих бу­дин­ків, взя­ли ку­ра­тор­ство над кар­діо­ло­гі­чним і то­кси­ко­ло­гі­чним від­ді­ле­н­ня­ми На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні «Охмат­дит» та Ки­їв­ським обла­сним цен­тром со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей у се­лі Ко­пи­ло­ві й Виш­го­род­ським ра­йон­ним ди­тя­чим бу­дин­ком «Лю­би­сток» у се­лі Но­ві-Пе­трів­ці, до­по­ма­га­ють об’єд­нан­ню со­ці­аль­них про­е­ктів «Отчий Дім»…

Сло­вом, з-по­між ді­ло­вих зу­стрі­чей, бі­знес-фо­ру­мів, се­мі­на­рів і на­ла­го­дже­н­ня пар­тнер­ства по­ста­ла ці­ла низ­ка со­ці­аль­них і куль­тур­них іні­ці­а­тив. Чо­му? На­пев­не, то­му що успі­шна жін­ка зав­жди за­ли­ша­є­ться про­сто жін­кою — якій по­трі­бно да­ру­ва­ти лю­бов, не­сти до­бро, пі­клу­ва­ти­ся й за­хи­ща­ти.

«Ду­хов­на робота дає нам не­ймо­вір­ну си­лу…»

«Хі­ба мо­жна на­тхнен­но пра­цю­ва­ти за­для гро­шей? Ли­ше за­для ви­со­кої бла­го­ро­дної ме­ти мо­жна «го­рі­ти» тим, що ро­биш, і цей во­гник — єди­ний шлях до справ­жньо­го успі­ху, — роз­по­від­ає нам На­та­лія Не­тов­кі­на, пре­зи­дент і за­снов­ни­ця ор­га­ні­за­ції. — Гро­ші — ли­ше ін­стру­мент, щоб бу­ти віль­ним у ре­а­лі­за­ції сво­їх ці­лей. Ме­ні від­вер­то шко­да лю­дей, які ви­зна­чи­ли ме­тою сво­го існу­ва­н­ня на­ко­пи­че­н­ня ста­тків, ма­є­тків, ра­хун­ків у бан­ках. Про­жи­ва­ю­чи жи­т­тя в го­ни­тві за усі­ма мо­жли­ви­ми вті­ха­ми, во­ни втра­ча­ють

зна­чно цін­ні­ші ре­чі. До­по­ма­га­ти, да­ру­ва­ти лю­бов ін­шим, лю­би­ти Бо­га і бу­ти йо­му вдя­чним за ко­жну хви­ли­ну жи­т­тя — на мій по­гляд, са­ме ду­хов­на робота над со­бою дає нам не­ймо­вір­ну си­лу для вті­ле­н­ня за­ду­мів».

На­та­лія Не­тов­кі­на є вла­сни­цею Юве­лір­но­го До­му ZARINA, ко­ха­ною дру­жи­ною і ща­сли­вою ма­мою трьох ча­рів­них до­ньок — усе в ком­пле­ксі. Не ко­жна нині успі­шна й са­мо­до­ста­тня жін­ка зі­зна­є­ться, що не зав­жди все скла­да­є­ться іде­аль­но: кіль­ка ро­ків то­му во­на пе­ре­жи­ла пе­рі­од про­фе­сій­но­го ви­го­ра­н­ня. І зумі­ла зна­йти си­ли роз­ви­ва­ти­ся да­лі. А нині опі­ку­є­ться вже не одним брен­дом, а по­над де­ся­тком со­ці­аль­них і бі­зне­со­вих іні­ці­а­тив. Так, На­та­лія Во­ло­ди­ми­рів­на очо­лює Гро­ма­дян­ський рух «За про­цві­та­н­ня Чер­ка­щи­ни», є іні­ці­а­то­ром Мі­жна­ро­дно­го ду­хов­но­го фе­сти­ва­лю ViraFest та фе­сти­ва­лю Свя­то­го Ми­ко­лая в Чи­ги­ри­ні. «До­ся­гнув­ши успі­ху, я змо­гла ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе у по­ту­жних бла­го­дій­них про­е­ктах. Зав­дя­ки цьо­му при­су­тнє по­стій­не від­чу­т­тя ра­до­сті й на­пов­не­но­сті жи­т­тя. З’яви­ло­ся ро­зу­мі­н­ня, що все мо­жна змінити ли­ше лю­бов’ю, а не на­ха­бні­стю чи си­лою», — зі­зна­є­ться На­та­лія.

З ба­жа­н­ням ро­би­ти ко­ри­сне ра­зом

Ко­ман­да успі­шних жі­нок стрім­ко зро­ста­ла — і на те­ре­нах на­шої дер­жа­ви, і в рам­ках клу­бу: до­да­ва­ло­ся уча­сниць з актив­ною жит­тє­вою по­зи­ці­єю, лі­де­рів у рі­зно­ма­ні­тних сфе­рах ді­яль­но­сті — під­при­єм­ни­цтві, fashion ін­ду­стрії, ме­ди­ци­ні, ту­ри­змі — тож і мо­жли­во­стей ста­ва­ло біль­ше. До то­го ж, змі­ни, що від­бу­ли­ся в Укра­ї­ні остан­ні­ми ро­ка­ми, актив­не фор­му­ва­н­ня гро­ма-

БІ­ЗНЕС ЗАВ­ЖДИ ВВАЖАВСЯ СУТО ЧОЛОВІЧОЮ ПРЕРОГАТИВОЮ.

ТАК САМО, ЯК І АРИСТОКРАТИЧНІ КЛУБИ ДЖЕНТЛЬМЕНІВ.

АЛЕ ТО БУ­ЛО В МИНУЛОМУ. МИ ХОЧЕМО РОЗПОВІСТИ

ПРО УКРА­ЇН­СЬКИХ ЖІ­НОК, КОТРІ ЗВАЖИЛИСЯ ЗМІНИТИ ПРА­ВИ­ЛА... Ми вва­жа­є­мо успі­шність жі­нок та їхніх спіль­них іні­ці­а­тив за­по­ру­кою успі­шно­го роз­ви­тку укра­їн­сько­го су­спіль­ства».

дян­сько­го су­спіль­ства, акту­а­лі­за­ція со­ці­аль­ної ро­лі жін­ки та зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го по­тен­ці­а­лу ор­га­ні­за­ції ве­ли до пе­ре­тво­ре­н­ня клу­бної ді­яль­но­сті в ін­ший фор­мат. По­ста­ло щи­ре ба­жа­н­ня не про­сто до­по­ма­га­ти та за­йма­тись бла­го­дій­ною ді­яль­ні­стю, але й ре­а­лі­зу­ва­ти вла­сні со­ці­аль­ні, про­сві­тни­цькі та куль­тур­ні про­е­кти, під­три­му­ва­ти бі­знес-іні­ці­а­ти­ви уча­сниць об’єд­на­н­ня, утво­рю­ю­чи си­нер­гію спіль­но­го впли­ву. Так 2016 ро­ку по­ста­ла Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Ді­ло­ві Укра­їн­ські Жін­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.