Ма­є­те пра­во

До­го­вір по­ру­ки: хто має по­вер­та­ти бан­ку кре­дит?

Zhinka - - Тема Номера -

Фі­нан­со­ва кри­за 2008–2009 ро­ків і зне­ці­не­н­ня грив­ні у 2014-му в ра­зи збіль­ши­ли кіль­кість про­блем­них кредитів в Укра­ї­ні та до­да­ли кло­по­ту по­ру­чи­те­лям. Ті з них, хто лег­ко­ва­жно по­го­див­ся на про­ха­н­ня зна­йо­мо­го або ко­ле­ги ви­сту­пи­ти по­ру­чи­те­лем за чу­жим кре­ди­том, уже попла­ти­ли­ся вла­сни­ми ко­шта­ми. Ти­ся­чі справ сто­сов­но не­по­га­ше­них кредитів до­сі пе­ре­бу­ва­ють у су­дах. Слід чі­тко ро­зу­мі­ти — по­ру­чи­тель від­по­від­ає пе­ред кре­ди­то­ром за по­ру­ше­н­ня зо­бов’язань бор­жни­ком. Якщо остан­ній не по­вер­не взя­ті у кре­дит гро­ші, відповідальність до­ве­де­ться не­сти са­ме поручителю. А от ро­зі­рва­ти та­кий не­о­ба­чно укла­де­ний до­го­вір по­ру­ки вкрай скла­дно.

ДО­ГО­ВІР УКЛАДАЄТЬСЯ ОСО­БИ­СТО І ПИСЬМОВО

Згі­дно з Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, по­ру­кою є до­го­вір, за яким по­ру­чи­тель по­ру­ча­є­ться пе­ред кре­ди­то­ром бор­жни­ка за ви­ко­на­н­ня ним йо­го обов’яз­ку. По­ру­чи­те­лем мо­же бу­ти одна або кіль­ка осіб. До­го­вір по­ру­ки обов’яз­ко­во має бу­ти укла­де­ний у пи­сьмо­вій фор­мі осо­би­сто по­ру­чи­те­лем або на під­ста­ві на­да­ної по­ру­чи­те­лем но­та­рі­аль­но по­свід­че­ної до­ві­ре­но­сті. Ні­я­кі усні зо­бов’яза­н­ня у цьо­му ви­пад­ку не дій­сні.

Не існує чі­ткої відповіді на за­пи­та­н­ня, чи вар­то ви­сту­па­ти по­ру­чи­те­лем за чу­жим кре­ди­том. Але при укла­ден­ні договору по­ру­ки лю­ди­на по­вин­на чі­тко ро­зу­мі­ти ри­зик то­го, що бор­жник мо­же не ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня і вже поручителю до­ве­де­ться не­сти відповідальність у пов­но­му об­ся­зі за укла­де­ним до­го­во­ром. До ре­чі,

ви­сту­па­ю­чи по­ру­чи­те­лем мо­жна за­ро­би­ти: за­ко­ном пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість укла­де­н­ня між бор­жни­ком і по­ру­чи­те­лем договору що­до опла­ти по­слуг остан­ньо­го.

ВІДМОВИТИСЯ ВІД УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ НЕ МО­ЖНА

В одно­сто­рон­ньо­му ви­пад­ку від­мо­ва від по­ру­ки не пе­ред­ба­че­на. Але по­ру­чи­тель мо­же бу­ти за­мі­не­ний на ін­шу осо­бу за зго­дою усіх сто­рін договору.

Ро­зі­рва­ти до­го­вір по­ру­ки у су­ді без на­ле­жних на те під­став не вийде. Він мо­же бу­ти ви­зна­ний не­дій­сним, якщо вда­сться до­ве­сти, що до­го­вір під­пи­са­но по­мил­ко­во, під впли­вом обма­ну або тяж­кої об­ста­ви­ни. Та­кож до­го­вір мо­же бу­ти ви­зна­ний не­дій­сним, якщо без ві­до­ма поручителя бу­ли змі­не­ні умо­ви на­да­н­ня кре­ди­ту, при­мі­ром, під­ви­ще­ні від­со­тко­ві став­ки, що сут­тє­во впли­ну­ло на за­галь­ну су­му бор­гу.

А от під­ста­ви для ви­зна­н­ня договору по­ру­ки не­дій­сним у зв’яз­ку з не­на­да­н­ням зго­ди поручителю на йо­го укла­де­н­ня дру­го­го з по­друж­жя — від­су­тні. По­ру­чи­тель не­се відповідальність у ме­жах на­ле­жно­го йо­му осо­би­сто­го май­на, зго­да дру­го­го з по­друж­жя не потрібна.

Не­рід­ко гро­ма­дя­ни, від яких фі­нан­со­ві уста­но­ви ви­ма­га­ють по­га­ше­н­ня чужих кредитів, ствер­джу­ють, що жо­дно­го договору по­ру­ки не під­пи­су­ва­ли. У хо­ді роз­гля­ду та­ких справ у су­до­во­му по­ряд­ку про­во­ди­ться по­чер­ко­зна­вча екс­пер­ти­за, яка, як пра­ви­ло, і під­твер­джує не­від­по­від­ність під­пи­су поручителя. Су­ди ви­зна­ють та­кі до­го­во­ри не­дій­сни­ми.

ХТО КОМПЕНСУЄ ВИТРАТИ ПОРУЧИТЕЛЯ?

Якщо по­ру­чи­те­ле­ві та­ки до­ве­ло­ся по­га­си­ти бор­ги за­мість не­до­бро­со­ві­сно­го або не­пла­то­спро­мо­жно­го по­зи­чаль­ни­ка, то, згі­дно за­ко­ну, вже до ньо­го пе­ре­хо­дять усі пра­ва кре­ди­то­ра. Тоб­то ком­пен­су­ва­ти поручителю по­не­се­ні зби­тки по­ви­нен бор­жник.

Тим же, хто ви­рі­шив ви­сту­пи­ти по­ру­чи­те­лем у чужих бор­го­вих зо­бов’яза­н­нях, мо­жна по­ра­ди­ти укла­да­ти до­го­вір по­ру­ки за уча­сті трьох сто­рін — кре­ди­то­ра, поручителя і бор­жни­ка. Це най­більш зру­чний і на­дій­ний ва­рі­ант вре­гу­лю­ва­н­ня пра­во­від­но­син між сто­ро­на­ми, оскіль­ки дає мо­жли­вість узго­ди­ти ін­те­ре­си усіх суб’єктів, ви­зна­чи­ти їх пра­ва й обов’яз­ки та уни­кну­ти при цьо­му мо­жли­во­сті будь-яких зло­вжи­вань від будь-ко­го з них.

Над­си­лай­те свої за­пи­та­н­ня за адре­сою: 03047, Київ-47, про­спект Пе­ре­мо­ги, 50.

Ре­да­кція жур­на­лу «Жін­ка».

Або еле­ктрон­ною по­штою: zhinka@pressa.gov.ua

Окса­на Бон­да­рен­ко, Окса­на Па­шке­вич

Окса­на БОН­ДА­РЕН­КО, адво­кат

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.