На­ші ді­ти

Ро­зві­я­ти ди­тя­чі стра­хи про­сто!

Zhinka - - Тема Номера -

1

ВИЗНАЙТЕ ПРОБЛЕМУ

Фра­зою «Це всьо­го ли­ше сон!» чо­ти­ри­рі­чно­го малюка не за­спо­ко­ї­ти. Якщо по­трі­бно, дай­те йо­му на вла­сні очі по­ба­чи­ти, як та­то (се­стра, брат, пе­сик) спокійно со­бі спить сам у кім­на­ті, — та­кий при­клад най­кра­ще роз­віє на­ду­ма­ні стра­хи.

2

ТА­БУ НА ТБ

Не до­зво­ляй­те ді­тям ди­ви­ти­ся те­ле­но­ви­ни, осо­бли­во пе­ред сном, адже в ін­фор­ма­цій­них сю­же­тах бу­ває за­ба­га­то сцен на­си­л­ля й ін­шо­го не­га­ти­ву. Обмеж­те час пе­ре­гля­ду філь­мів жа­хів, бо­йо­ви­ків, а та­кож час на ві­део­і­гри жан­ру «хо­рор» та агре­сив­них за сю­же­том.

3 «ПРОЖИВІТЬ» СИТУАЦІЮ РА­ЗОМ

До­по­мо­жіть ди­ти­ні «про­гра­ти» сон чи нав’язли­вий страх на­яву і змінити не­спри­я­тли­вий хід по­дій: хай, на­при­клад, ма­люк на­кри­чить на мон­стра. Схва­люй­те будь-які йо­го актив­ні дії у свій за­хист. Так ди­ти­на усві­до­мить свою вла­ду над стра­хом і мо­жли­вість ним ке­ру­ва­ти.

4

ТИХА ГОДИНА

Муль­тфіль­ми, ві­део­і­гри, ґа­дже­ти й актив­ні ігри пе­ред ні­чним спо­чин­ком — та­бу. По­чи­тай­те ма­лю­ку пе­ред сном книж­ку, зні­міть на­пру­же­н­ня лег­ким роз­сла­блю­ю­чим ма­са­жем, неодмінно обні­міть, по­ці­луй­те і по­ба­жай­те со­лод­ких снів — усі ці ри­ту­а­ли ма­ють про­хо­ди­ти, ко­ли ди­ти­на вже вкла­ла­ся в ліж­ко. Зі стар­ши­ми обго­во­ріть пла­ни на зав­тра­шній день. Упе­редь­те ні­чні жа­хи спо­кій­ним роз’ясне­н­ням не­при­єм­ної по­дії, що ста­ла­ся на­пе­ре­до­дні.

5

ТРИВОЖНІ СИГНАЛИ

Пов­то­рю­ва­ні жа­хли­ві сни можуть свід­чи­ти про «ден­ні» не­га­ра­зди: ди­ти­на за­знає на­си­л­ля, глу­зу­вань, під­да­є­ться яв­но­му чи при­хо­ва­но­му пси­хо­ло­гі­чно­му ти­ску. З’ясуй­те й усунь­те при­чи­ни три­вог і хви­лю­вань си­на чи донь­ки — і ви ви­рі­ши­те проблему з ні­чни­ми стра­ха­ми.

6 НА­ДАЙ­ТЕ ДОБРИЙ ПРИ­КЛАД

Ди­ти­ні ва­жли­во ба­чи­ти, що ситуація під кон­тро­лем до­ро­сло­го, який знає, що ро­бить. По­водь­те­ся спокійно та впев­не­но, у жо­дно­му ра­зі не ви­ка­зуй­те знер­во­ва­но­сті і, тим біль­ше, роз­дра­то­ва­но­сті ре­а­кці­єю ма­ля­ти.

7

ТІЛЕСНИЙ КОН­ТАКТ

Ча­сті­ше обі­ймай­те, пе­стіть і ці­луй­те ди­ти­ну, го­во­ріть їй щось ла­гі­дне й ні­жне що­раз, як ма­є­те мо­жли­вість — про­тя­гом дня чи хо­ча б пе­ред сном. Ми по­чи­на­є­мо ви­вча­ти світ са­ме че­рез та­ктиль­ні від­чу­т­тя, пам’ять про які ду­же мі­цна. Ди­ти­на у три­во­жно­му ста­ні ні­би по­вер­та­є­ться в ми­ну­ле і по­чу­ва­є­ться без­за­хи­сним ма­лям, то­му тілесний кон­такт мо­же надати їй упев­не­ність у захищеності то­го ча­су, ко­ли во­на ще зов­сім ма­лень­кою ле­жа­ла у вас на ру­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.