Здо­ров’я

Чо­му ма­ло­крів’я «оби­рає» жі­нок

Zhinka - - Тема Номера -

За­лі­зо — це мі­кро­еле­мент, що за­без­пе­чує до­став­ку ки­сню до тка­нин і ор­га­нів та ви­да­ляє з них ву­гле­ки­слий газ. За­лі­зо вхо­дить до скла­ду ге­мо­гло­бі­ну, то­му йо­го не­ста­ча одра­зу по­зна­ча­є­ться на нашому здо­ров’ї. Залізодефіцитна анемія розвивається, ко­ли ор­га­нізм ви­тра­чає біль­ше заліза ніж отри­мує. По­ру­ше­н­ня цьо­го ба­лан­су мо­жли­ве за рі­зних ста­нів та за­гро­жує і ма­лю­кам, і до­ро­слим, і лю­дям по­хи­ло­го ві­ку. Лі­ка­рі за­пев­ня­ють, що зба­лан­со­ва­не хар­чу­ва­н­ня мо­же бу­ти ді­є­вою про­фі­ла­кти­кою ма­ло­крів’я. Але для лі­ку­ва­н­ня від хво­ро­би ли­ше цьо­го за­ма­ло.

КО­ЛИ ЗА­ЛІ­ЗО В ДЕФІЦИТІ

Нашому ор­га­ні­зму за­лі­зо не­об­хі­дне для утво­ре­н­ня міо­гло­бі­ну — біл­ка м’язо­вих клі­тин, а та­кож для підтримки фун­кцій пев­них фер­мен­тів, що ке­ру­ють хі­мі­чни­ми ре­а­кці­я­ми ор­га­ні­зму. У кіс­тко­во­му моз­ку за­лі­зо ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для утво­ре­н­ня ге­мо­гло­бі­ну — пе­ре­но­сни­ка ки­сню — все­ре­ди­ні чер­во­них кров’яних ті­лець (ери­тро­ци­тів). Ко­ли кіль­кість заліза в си­ро­ва­тці кро­ві та кіс­тко­во­му моз­ку над­то зни­жу­є­ться, ери­тро­ци­ти ста­ють мен­ши­ми, ніж за­зви­чай, і мі­стять мен­ше ге­мо­гло­бі­ну. Розвивається залізодефіцитна анемія — до­сить по­ши­ре­не і ві­до­ме за­хво­рю­ва­н­ня.

Одні­єю з при­чин роз­ви­тку хво­ро­би у до­ро­слих є кро­вов­тра­ти рі­зно­го по­хо­дже­н­ня: ма­тко­ві кро­во­те­чі, кро­во­те­чі з трав­но­го ка­на­лу, по­втор­ні но­со­ві, ле­ге­не­ві, нир­ко­ві, трав­ма­то­ло­гі­чні та ін­ші. Жін­ки фер­тиль­но­го ві­ку на­ле­жать до гру­пи ви­со­ко­го ри­зи­ку че­рез па­то­ло­гі­чно ря­сні мен­стру­а­ції і кро­во­те­чі при фі­бро­міо­мі ма­тки.

Ще одним фа­кто­ром не­ста­чі заліза є не­до­ста­тнє йо­го над­хо­дже­н­ня

з їжею або по­ру­ше­н­ня ме­ха­ні­змів за­сво­є­н­ня. Хро­ні­чне не­до­їда­н­ня, лі­ку­валь­ні ді­є­ти або ді­є­ти для сху­дне­н­ня, одно­ма­ні­тна їжа з пе­ре­ва­жним вмі­стом жи­рів і цукрів при­зво­дить до де­фі­ци­ту заліза алі­мен­тар­но­го по­хо­дже­н­ня.

Анемія мо­же ви­ни­кну­ти у пев­ний пе­рі­од че­рез під­ви­ще­ну по­тре­бу на­шо­го ор­га­ні­зму в цьо­му еле­мен­ті: у пе­рі­од ін­тен­сив­но­го ро­сту у ді­тей, при ва­гі­тно­сті, по­ло­гах і гру­дно­му ви­го­до­ву­ван­ні — у жі­нок.

Де­фі­цит заліза мо­же бу­ти вро­дже­ною па­то­ло­гі­єю чи спри­чи­не­ний по­ру­ше­н­ням транс­пор­ту че­рез брак трансфе­ри­ну — осо­бли­во­го про­те­ї­ну пла­зми кро­ві, що кон­тро­лює вміст віль­но­го заліза.

До­во­лі ча­сто са­ма хво­ро­ба — залізодефіцитна анемія — ви­ни­кає за по­єд­на­н­ня кіль­кох з ви­ще зга­да­них фа­кто­рів.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Пер­шим три­во­жним си­гна­лом має ста­ти за­галь­на слаб­кість і не­зду­жа­н­ня: до­сі актив­на лю­ди­на ра­птом по­чи­нає швид­ко втом­лю­ва­ти­ся, скар­жи­ться на го­лов­ний біль, стає сон­ною і мля­вою, втра­чає звичну пра­це­зда­тність. Пі­зні­ше до­да­ю­ться шум у ву­хах, по­тем­ні­н­ня пе­ред очи­ма при змі­ні по­ло­же­н­ня ті­ла, за­па­мо­ро­че­н­ня. На­віть від не­зна­чно­го фі­зи­чно­го на­ван­та­же­н­ня ви­ни­ка­ють за­ди­шка, сер­це­би­т­тя. Зни­жу­є­ться опір­ність ор­га­ні­зму до ін­фе­кцій, і хво­ро­би змі­ню­ють одна одну.

Хво­рі на за­лі­зо­де­фі­ци­тну ане­мію пе­ре­ва­жно скар­жа­ться на по­га­ний апе­тит і ма­ють про­бле­ми з трав­ле­н­ням, але більш ти­по­вим є ін­ший про­яв син­дро­му — спо­тво­ре­н­ня сма­ку. На­при­клад, про­яв­ля­є­ться при­страсть до крей­ди, зу­бно­го по­ро­шку, су­хої кру­пи, ву­гі­л­ля, ва­пна, зем­лі, гли­ни, льо­ду чи за­па­хів бен­зи­ну, га­су, від­пра­цьо­ва­них ви­хло­пних га­зів ав­то­мо­бі­ля, ми­ла, роз­чин­ни­ків. Ці озна­ки вка­зу­ють на по­ру­ше­н­ня пе­ри­фе­ри­чної сма­ко­вої чу­тли­во­сті. Ці­ка­во, що у жі­нок змі­ни сма­ку під­си­лю­ю­ться під час мен­стру­а­ції та ва­гі­тно­сті й зни­ка­ють пі­сля лі­ку­ва­н­ня пре­па­ра­та­ми заліза.

До зов­ні­шніх ознак за­лі­зов­мі­сної ане­мії на­ле­жать блі­дість, су­хість і лу­ще­н­ня шкіри, блі­дість сли­зо­вих обо­ло­нок, тем­ні ко­ла під очи­ма, ви­па­да­н­ня во­лос­ся, по­си­ле­не руй­ну­ва­н­ня зу­бів, лам­кість і роз­ша­ру­ва­н­ня ніг­тів.

Ча­сом па­ці­єн­ти з не­до­крів’ям скар­жа­ться на ви­пад­ки не­три­ма­н­ня се­чі (під час смі­ху, чха­н­ня) та ча­сті й «без­під­став­ні» по­зи­ви до се­чо­ви­пу­ска­н­ня.

Утім, у пев­них ви­пад­ках хво­ро­ба про­ті­кає без­сим­птом­но, то­му, щоб оста­то­чно ви­зна­чи­ти­ся, не­об­хі­дний ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз кро­ві. Ді­а­гноз ане­мії під­твер­дить па­ді­н­ня кон­цен­тра­ції ге­мо­гло­бі­ну в пе­ри­фе­ри­чній

кро­ві ниж­че нор­ми — для жін­ки ді­то­ро­дно­го ві­ку це 115 г/л. Лі­кар мо­же при­зна­чи­ти до­да­тко­ві до­слі­дже­н­ня для уто­чне­н­ня ха­ра­кте­ру ане­мії.

ЧИ МО­ЖНА ЗА­ПО­БІГ­ТИ ХВОРОБІ?

Ва­жли­во яко­мо­га ра­ні­ше ви­яви­ти де­фі­цит заліза і йо­го при­чи­ну, аби роз­по­ча­ти опти­маль­не лі­ку­ва­н­ня. Та­кти­ку те­ра­пії має оби­ра­ти ваш сі­мей­ний лі­кар або те­ра­певт. Утім, ви мо­же­те від­по­від­но ско­ре­гу­ва­ти свій спо­сіб жи­т­тя, щоб рі­вень ге­мо­гло­бі­ну нор­ма­лі­зу­вав­ся якнай­швид­ше.

Пе­ред­усім потрібна ді­є­та на осно­ві про­ду­ктів з ба­га­тим вмі­стом заліза. Ре­ко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти м’ясо те­ля­ти­ни, де 90% заліза мі­сти­ться у лег­ко­му для за­сво­є­н­ня ви­гля­ді ге­ма — у ор­га­нізм над­хо­дить 22% цьо­го мі­кро­еле­мен­та. З пе­чін­ки, мор­ської ри­би та мо­ре­про­ду­ктів ми за­сво­ю­є­мо не біль­ше 11%. З про­ду­ктів ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня най­кра­щи­ми що­до по­пов­не­н­ня за­па­сів заліза вва­жа­ю­ться бо­бо­ві: з бо­бів і сої ми отримуємо 7% мі­кро­еле­мен­та, вдві­чі мен­ше (3%) з ква­со­лі й го­ро­ху. Фру­кти «ді­ля­ться» з на­ми 2-3% заліза, а ово­чі — ли­ше 1%. Ре­ко­мен­до­ва­но додати до сво­го ра­ціо­ну: яло­ви­чі нир­ки та сер­це, яє­чні жов­тки, спар­жу, со­лод­кий пе­рець, бу­ряк, зелений го­ро­шок, зе­ле­ні ли­сто­ві ово­чі, ціль­но­зер­но­вий хліб, го­рі­хи, яблу­ка, чор­ни­ці, гра­нат, ви­шні, облі­пи­ху, чор­ну смо­ро­ди­ну, ши­пши­ну, апель­си­ни, кі­ві, абри­ко­си (ку­ра­гу).

Ко­ри­сни­ми бу­дуть про­гу­лян­ки на сві­жо­му по­ві­трі та актив­на фі­зи­чна ді­яль­ність — ба­жа­но у по­єд­нан­ні.

І ще кіль­ка ре­ко­мен­да­цій про те, як за­по­біг­ти по­яві де­фі­ци­ту заліза:

За­без­пе­чте пов­но­цін­ний та рі­зно­ма­ні­тний ра­ціон.

При­найм­ні раз на рік зда­вай­те за­галь­ний ана­ліз кро­ві, аби зна­ти і кон­тро­лю­ва­ти рі­вень ге­мо­гло­бі­ну.

Звер­ні­ться до лі­ка­ря, якщо у вас ря­сні та три­ва­лі (по­над 5 днів) мен­стру­а­ції.

Зав­жди вча­сно лі­куй­те за­хво­рю­ва­н­ня, що су­про­во­джу­ю­ться кро­во­те­чею (із шлун­ка, ки­ше­чни­ка, ясен, но­са то­що).

Ви­три­муй­те ін­тер­ва­ли між ва­гі­тно­стя­ми — 4-5 ро­ків. Залізодефіцитна анемія мо­же бу­ти сер­йо­зним за­хво­рю­ва­н­ням, яке не про­сто по­зба­вить вас сил та енер­гії, але й по­ру­шить ро­бо­ту всіх ор­га­нів та си­стем ва­шо­го ор­га­ні­зму. Ува­жно стеж­те за змі­на­ми у ста­ні сво­го здо­ров’я, аби вча­сно звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря.

За по­тре­би не зво­лі­кай­те з лі­ку­ва­н­ням і не за­бу­вай­те про про­фі­ла­кти­ку не­ду­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.