Сад на під­ві­кон­ні

Кві­ти, що дба­ють про чи­сто­ту по­ві­тря в осе­лі

Zhinka - - Тема Номера -

Сьо­го­дні ме­шкан­ці міст про­во­дять у при­мі­ще­н­нях по­над 90% сво­го ча­су. Якщо для дов­гих що­ден­них мо­ціо­нів не­має мо­жли­во­сті, ек­спер­ти NASA ра­дять на­то­мість пе­ре­не­сти при­ро­ду до ва­шої осе­лі. По­глянь­мо, які ро­сли­ни во­ни рекомендують роз­мі­сти­ти у спаль­ній кім­на­ті, щоб ско­ри­ста­ти­ся їхні­ми ці­лю­щи­ми вла­сти­во­стя­ми для покращення сну, са­мо­по­чу­т­тя та здо­ров’я за­га­лом.

1 ПАЛЬМА АРЕКА (хри­за­лі­до­кар­пус) ро­дом з Ма­да­га­ска­ру — лі­дер у ефе­ктив­но­сті ви­да­ле­н­ня з по­ві­тря шкі­дли­вих ре­чо­вин. До­слі­дни­ки ствер­джу­ють, що ро­сли­на — чу­до­вий су­пу­тник для всіх, хто ча­сто хво­ріє на за­сту­ду й ін­фе­кції верх­ніх ди­халь­них шля­хів. Зво­ло­жу­ю­чи по­ві­тря, пальма по­лег­шує хво­ро­му ди­ха­н­ня під час ні­чно­го від­по­чин­ку.

2 АЛОЕ ВЕРА, ві­до­ме ці­ли­те­лям про­тя­гом ось уже по­над 3,5 ти­ся­чі ро­ків, фа­хів­ці з NASA на­зва­ли одні­єю з най­кра­щих ро­слин для очищення по­ві­тря. Алое ви­ді­ляє ки­сень про­тя­гом всі­єї но­чі, що і ро­бить йо­го ба­жа­ним го­стем спаль­ні. Та­кож ро­сли­на по­гли­нає бен­зол (ви­ді­ля­є­ться ми­ю­чи­ми за­со­ба­ми та пла­сти­ком) і фор­маль­де­гід (лак та фі­ні­шні по­кри­т­тя під­ло­ги), ро­бля­чи по­ві­тря май­же кри­шта­ле­во чи­стим. Якщо рі­вень шкі­дли­вих ре­чо­вин у по­ві­трі ви­со­кий, ро­сли­на по­ві­до­мить вам про це ко­ри­чне­ви­ми пля­ма­ми на ли­сті.

3 АНГЛІЙСЬКИЙ ПЛЮЩ по­тре­бує мі­ні­маль­но­го догляду і при­но­сить на­то­мість ма­кси­мум ко­ри­сті: він від­мін­но по­гли­нає фор­маль­де­гід з по­ві­тря і, до то­го ж, як ви­яви­ли на­у­ков­ці, зда­тен за 12 го­дин ви­да­ли­ти з ньо­го та­кож і 78% спор цві­лі.

4

КАРЛИКОВА ФІНІКОВА ПАЛЬМА — на­про­чуд ви­три­ва­ла ро­сли­на-дов­го­жи­тель, яка зда­тна пе­ре­но­си­ти дов­гі по­су­шли­ві пе­рі­о­ди, та­кож чу­до­во від­філь­тро­вує з по­ві­тря шкі­дли­ві ре­чо­ви­ни, осо­бли­во кси­лол (то­кси­чний роз­чин­ник для фарб і ла­ків).

5 НЕФРОЛЕПІС БОСТОНСЬКИЙ, або бо­стон­ська па­по­роть, ста­не окра­сою кім­на­ти та ще й по­зба­вить вас не­об­хі­дно­сті вди­ха­ти «бу­кет» шкі­дли­вих ре­чо­вин, осо­бли­во ре­тель­но очи­щу­ю­чи по­ві­тря від фор­маль­де­гі­ду.

6 АГЛАОНЕМА за­слу­жи­ла зва­н­ня най­більш не­прим­хли­вої кві­тки: до­бре ро­сте і за не­до­ста­тньо­го осві­тле­н­ня та у тих мі­сцях, де б ін­ші ро­сли­ни не ви­жи­ли (тем­на спаль­ня, на­при­клад). А най­кра­ща но­ви­на — те, що аглаонема без­пе­ре­стан­ку по­гли­нає то­кси­ни, хоч би скіль­ки їх упро­довж дня ви­ді­ля­ло­ся у по­ві­тря при­мі­ще­н­ня.

7 СПАТИФІЛУМ. Ця ми­ла ро­сли­на має зда­тність очи­щу­ва­ти по­ві­тря та на 60% по­кра­щу­ва­ти йо­го, вби­ра­ю­чи ли­стям спо­ри цві­лі, які да­лі транс­пор­ту­ю­ться до ко­рі­н­ня і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться кві­ткою для жив­ле­н­ня.

8 ХЛОРОФІТУМ — справ­жній по­ря­ту­нок для ма­ло­га­ба­ри­тних квар­тир: швид­ко ро­сте, аб­со­лю­тно не­ви­ба­гли­вий у до­гля­ді та зда­тен по­гли­на­ти то­кси­ни, які ви­ді­ля­ю­ться син­те­ти­чни­ми ма­те­рі­а­ла­ми, аце­тон, ча­дний газ, амі­ак та ін­ші азо­ти­сті спо­лу­ки, а та­кож фор­маль­де­гід і бен­зол пра­кти­чно пов­ні­стю і всьо­го за па­ру днів. І якщо у вас алер­гія на пил — це то­чно ва­ша ро­сли­на.

9 ОЧЕРЕТЯНА ВІЯЛОВА ПАЛЬМА (Rhapis excelsa) — одна з най­ефе­ктив­ні­ших ро­слин для очищення по­ві­тря від фор­маль­де­гі­ду, то­лу­о­лу і кси­ло­лу ро­слин.

10 ФІКУС БЕНДЖАМІНА най­кра­ще впо­ра­є­ться з ти­ми шкі­дли­ви­ми ре­чо­ви­на­ми, які ви­ді­ля­ють ки­ли­мо­ві по­кри­т­тя та ме­блі: бен­зо­лом, фор­маль­де­гі­дом і три­хло­ре­ти­ле­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.