Зо­о­Світ

Ек­зо­ти­чні мо­лю­ски вдо­ма: усе про до­гляд за рав­ли­ка­ми

Zhinka - - Тема Номера -

На ба­тьків­щи­ні, у Афри­ці, їх вва­жа­ють не­на­жер­ли­ви­ми шкі­дни­ка­ми, які не­ща­дно зни­щу­ють уро­жай зер­но­вих і тро­сти­ни, а в Єв­ро­пі — ек­зо­ти­чни­ми до­ма­шні­ми улю­блен­ця­ми. Якщо і ви на­ду­ма­ли­ся осе­ли­ти в те­ра­рі­у­мі цих мо­лю­сків, будь­те го­то­ви­ми до їхніх примх…

КО­ГО ОБРА­ТИ

Се­ред со­тні ви­дів для до­ма­шньо­го утри­ма­н­ня фа­хів­ці ра­дять оби­ра­ти не при­та­ман­них на­шій мі­сце­во­сті Став­ко­ви­ків зви­чай­них, а ек­зо­ти­чних — афри­кан­ських. Най­по­пу­ляр­ні­ші і най­біль­ші се­ред су­хо­пу­тних (дов­жи­на му­шлі 25 см, ті­ла — 30 см) — мо­лю­ски Аха­тин. Ці «ма­лень­кі гі­ган­ти» зов­сім не­ви­ба­гли­ві, не по­тре­бу­ють ба­га­то ува­ги, швид­ко зви­ка­ють до сво­го го­спо­да­ря і до­бре роз­пі­зна­ють «сво­їх» і «чужих». Але най­біль­ша перевага тва­ри­нок у то­му, що во­ни на два-три ти­жні можуть за­ли­ши­та­ся без їжі та во­ди. Мо­лю­ски хо­ва­ю­ться у че­ре­па­шку, впа­да­ють

в ана­біоз, а жит­тє­ві по­ка­зни­ки під­три­му­ють за­па­са­ми вла­сно­го ор­га­ні­зму. Для за­будь­ків і тру­до­го­лі­ків — це іде­аль­ні до­ма­шні ви­хо­ван­ці.

ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ ПРО ЗДО­РОВ’Я

Оби­ра­ю­чи рав­ли­ка, на­дай­те пе­ре­ва­гу осо­би­нам, які на­ро­дже­ні та ви­хо­ва­ні у до­ма­шніх умо­вах. Мо­лю­ски, при­ве­зе­ні з ек­зо­ти­чних кра­їн, можуть бу­ти пе­ре­но­сни­ка­ми па­ра­зи­тів, ін­фе­кцій або хво­роб.

Іно­ді, пов­за­ю­чи кри­шкою те­ра­рі­у­ма, сли­ма­ки па­да­ють і трав­му­ю­ться. Не пе­ре­ймай­те­ся: по­шко­дже­ний панцир слід кіль­ка днів зма­щу­ва­ти ан­ти­се­пти­ком, а ор­га­нізм мо­лю­ска сам утво­рю­ва­ти­ме тканини, які за­го­ять скол.

Шкреб­ти ра­ду­лою (ра­ду­ла — ку­ти­ку­ляр­ний по­крив гло­тко­во­го ви­ро­сту або язи­ка де­яких мо­лю­сків), про­ти­ра­ю­чи аж до по­гли­бле­н­ня че­ре­па­шку су­сі­да, — най­по­ши­ре­ні­ша шкі­дли­ва зви­чка рав­ли­ків. То­му не вар­то в одно­му те­ра­рі­у­мі утри­му­ва­ти рав­ли­ків рі­зно­го ві­ку. Адже мен­ші осо­би­ни ча­сто ста­ють жер­тва­ми стар­ших.

Мо­люск не від­мо­ви­ться від ком­па­нії та із за­до­во­ле­н­ням «зли­же» во­ду з ва­шої до­ло­ні. Але за­для ком­фор­ту й без­пе­ки не вар­то ча­сто бра­ти рав­ли­ка на ру­ки, осо­бли­во, якщо для цьо­го до­во­ди­ться «ви­ко­пу­ва­ти» йо­го з суб­стра­ту.

ПЕ­РЕД «СПІЛКУВАННЯМ» З ДОМАШНІМ УЛЮБЛЕНЦЕМ ПО­ТРІ­БНО ЗМОЧИТИ ВО­ДОЮ ПІДОШВУ ЙО­ГО НО­ГИ Й ОБЕРЕЖНО ПІДНЯТИ НА ПАЛЬЦІ, ПРИТРИМУЮЧИ ДРУ­ГОЮ РУ­КОЮ ВАЖ­КИЙ ПАНЦИР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.