До­Зві­л­ля

Zhinka - - Тема Номера -

Ше­рил сен­дберґ.

«Вклю­чай­ся! Жін­ки, робота і во­ля ве­сти за со­бою»

(Вид-во «Кри­ти­ка»).

Це роз­по­відь опе­ра­цій­ної ди­ре­ктор­ки Facebook, а ра­ні­ше ке­рів­ни­ці апа­ра­ту Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів США про по­мил­ки та обрáзи, до­бро­ту та під­трим­ку, по­ка­ра­н­ня за успіх, «синдром са­мо­зван­ки», тру­дно­щі ма­те­рин­ства та ра­до­сті шлю­бу. «Не всі жін­ки хо­чуть бу­ду­ва­ти кар’єру. Не всі жін­ки хо­чуть на­ро­джу­ва­ти ді­тей. Не всі жін­ки хо­чуть і то­го, і то­го... Ко­жна з нас має са­мо­туж­ки кре­сли­ти свій мар­шрут і ви­зна­ча­ти, яка ме­та від­по­від­ає її жит­тє­во­му ви­бо­ру, цін­но­стям і мрі­ям».

мар’яна сав­ка.

«12 не­ймо­вір­них жі­нок: про цін­но­сті, які тво­рять лю­ди­ну».

(ВСЛ).

Це збір­ка із два­над­ця­ти пу­блі­чних ін­терв’ю з ці­ка­ви­ми і впли­во­ви­ми жін­ка­ми, ко­жне з яких є від­вер­тою роз­мо­вою про цін­но­сті су­ча­сно­го су­спіль­ства. У цій книж­ці — ці­ка­ві ідеї, життєвий до­свід, дум­ки та роз­ду­ми про те, що на­пов­нює люд­ське жи­т­тя, що зба­га­чує йо­го по-справ­жньо­му. «По­ки для нас цін­но­сті — че­сність, спра­ве­дли­вість, рів­ність, лю­дя­ність, ми­ло­сер­дя — не ста­нуть що­ден­ною пра­кти­кою, а не ли­ше кра­си­ви­ми сло­ва­ми, ми не змо­же­мо збу­ду­ва­ти пов­но­цін­не су­спіль­ство».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.