Ка­тя Пав­лю­чен­ко,

Ве­ду­ча («Та­єм­ний агент», Но­вий ка­нал):

Zhinka - - Тема Номера - Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

— Су­ча­сні жін­ки лю­блять, ко­ли «не сло­вом, а ді­лом». Ме­ні ду­же по­ща­сти­ло з чо­ло­ві­ком: він мо­же бу­ти стри­ма­ним у сло­вах і ду­же про­мо­ви­стим у вчин­ках. Ди­вує кіль­ка ра­зів на рік, у ду­же ва­жли­ву да­ту. І зав­дя­ки цьо­му йо­го сюр­при­зи справ­ді не­за­бу­тні. На­при­клад, мо­же за­про­си­ти на по­ба­че­н­ня-сюр­приз: вла­шту­ва­ти ве­че­рю на да­ху бу­дин­ку з не­ре­аль­ною па­но­ра­мою. За мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, чо­ло­ві­ки, які аж за­над­то ча­сто де­мон­стру­ють кра­су сво­їх по­чут­тів, у сто­сун­ках біль­ше лю­блять се­бе, аніж жін­ку. І, як пра­ви­ло, ро­блять гар­ні вчин­ки, аби по­ті­ши­ти своє са­мо­люб­ство. А ко­ли ко­ха­на втом­лю­є­ться на­хва­лю­ва­ти їх ви­на­хі­дли­вість, на їі мі­сці з’яв­ля­є­ться ін­ша.

Жін­ці зав­жди спо­кій­ні­ше з чо­ло­ві­ком-одно­дум­цем, який го­то­вий під­ста­ви­ти силь­не пле­че, з яким мо­жна бу­ти со­бою і зав­жди при­єм­но про­сто по­мов­ча­ти. Для на­шої ро­ди­ни ро­ман­ти­ка — це ко­ли в не­ді­лю ми з си­но­чком іде­мо у парк роз­ваг або те­атр, ко­ли по­до­ро­жу­є­мо або свя­тко­во ве­че­ря­є­мо вдо­ма щоп’ятни­ці. Вза­га­лі, най­ро­ман­ти­чні­ше, що мо­же зро­би­ти чо­ло­вік для жін­ки, — вста­ти о дру­гій но­чі та го­ди­на­ми за­ко­ли­су­ва­ти ма­ля. За це я лю­блю сво­го чо­ло­ві­ка, на­віть біль­ше, ніж за сві­жі, аро­ма­тні кві­ти, які зав­жди че­ка­ють ме­не на свя­та зран­ку — ра­ні­ше, ніж я про­ки­ну­ла­ся. Го­лов­не те, що він вміє бу­ти чо­ло­ві­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.