ПРО­ФЕ­СІЇ, ЩО МОЖУТЬ ЗНИКНУТИ

Zhinka - - Актуально -

ли­сто­но­ша кон­тро­лер по­ка­зни­ків лі­чиль­ни­ків сте­но­гра­фіст, роз­ши­фро­ву­вач ста­ти­стик ко­ре­ктор бі­бліо­те­кар екс­кур­со­вод до­ку­мен­то­зна­вець, ар­хі­ва­рі­ус бан­ків­ський опе­ра­ціо­ніст ана­лі­тик пе­ре­кла­дач дис­пе­тчер пар­ку­валь­ник охо­ро­нець фа­су­валь­ник офі­ці­ант ша­хтар шва­чка бух­гал­тер опе­ра­тор call-цен­тру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.