Ру­ко­ді­л­ля

Zhinka - - Новела Про Побачення - Май­стер Ві­кто­рія Си­со­є­ва, ТМ Violet Snail, violetsnail.com.ua

Рав­лик у сти­лі

Тіль­да: сим­па­ти­чна

ігра­шка для де­ко­ру.

МАЛЕНЬКИЙ ЧИ ВЕ­ЛИ­КИЙ — БУДЬ-ЯКИЙ РАВ­ЛИК ПРИНЕСЕ ЩА­СТЯ У ДІМ І ПРИКРАСИТЬ ЙО­ГО. А ЯКЩО ЗШИ­ТИ ІГРАШКУ ТРО­ХИ БІЛЬШОГО РОЗМІРУ, ВИЙДЕ ЧУДОВА ПОДУШЕЧКА ДЛЯ МАЛЮКА! НЕСКЛАДНИЙ МАЙ­СТЕР-КЛАС ВАМ У ЦЬО­МУ ДО­ПО­МО­ЖЕ.

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

кла­пти­ки ба­вов­ня­ної тканини двох ко­льо­рів: для ту­лу­ба і для му­шлі рав­ли­ка па­пір для ви­крій­ки акри­ло­ва фар­ба чор­но­го ко­льо­ру

ме­ре­жи­во, тон­ка атла­сна стрі­чка, текс­тиль­ні не­ве­ли­кі кві­тки для оздо­бле­н­ня хо­ло­фай­бер або син­те­пух для на­би­ва­н­ня рум’яна або пу­дра для де­ко­ру крей­да або спе­ці­аль­ні мар­ке­ри для пе­ре­ве­де­н­ня ви­крій­ки на тка­ни­ну шва­цька ма­шин­ка і ни­тки для ши­т­тя (мо­жна зши­ти все і вру­чну) шпиль­ки, гол­ка ци­ган­ська гол­ка для ма­лю­ва­н­ня очей 4 ґу­дзи­ки для ні­жок па­ли­чка для су­ші фі­гур­ні (зи­ґзаґ) і/або зви­чай­ні но­жи­ці 1 Ви­пра­суй­те з па­ром тка­ни­ну. Пе­ре­не­сіть на па­пір і ви­ріж­те де­та­лі крою. 2 Скла­діть тка­ни­ну удвоє, ли­цьо­вим бо­ком усе­ре­ди­ну, роз­кла­діть звер­ху де­та­лі ви­крій­ки та пе­ре­не­сіть їх кон­ту­ри на тка­ни­ну. Стеж­те, щоб де­та­лі не змі­щу­ва­лись.

3

З’єд­най­те два ша­ри тканини обох ча­стин ігра­шки шпиль­ка­ми у кіль­кох мі­сцях.

4

Зший­те де­та­лі ігра­шки на ма­шин­ці (чи вру­чну), за­ли­ша­ю­чи не­за­ши­тою не­ве­ли­чку ді­лян­ку для ви­вер­та­н­ня та на­би­ва­н­ня.

5 Ли­шив­ши припуски на шви по 0,5 см, ви­ріж­те де­та­лі рав­ли­ка зви­чай­ни­ми (чи зи­ґзаґ) но­жи­ця­ми, ви­йміть шпиль­ки та до­бре ви­пра­суй­те де­та­лі.

6 З до­по­мо­гою па­ли­чки для су­ші аку­ра­тно ви­вер­ніть зши­ті де­та­лі і зно­ву їх ви­пра­суй­те.

7 На­пов­ніть хо­ло­фай­бе­ром (син­те­пу­хом) зши­ті де­та­лі м’якої ігра­шки, утрам­бо­ву­ю­чи на­бив­ку па­ли­чкою для су­ші та рів­но­мір­но й щіль­но роз­по­ді­ля­ю­чи на­бив­ку все­ре­ди­ні. Аку­ра­тно за­пов­нюй­те ріж­ки, хво­стик рав­ли­ка і кін­чик му­шлі. По­тім аку­ра­тно за­ший­те нез­ши­ті ді­лян­ки по­тай­ним швом.

8 Шпиль­ка­ми з’єд­най­те му­шлю і тіло рав­ли­ка, а по­тім зший­те їх вру­чну за кон­ту­ром ши­ро­ки­ми ді­а­го­наль­ни­ми стіб­ка­ми. При­ший­те ніж­ки-ґу­дзи­ки так, щоб во­ни слу­жи­ли опо­рою, і на­ший­те ме­ре­жи­во за кон­ту­ром му­шлі.

9 По­зна­чте шпиль­ка­ми май­бу­тні очі. Умо­чіть кін­чик ци­ган­ської гол­ки у чор­ну акри­ло­ву фар­бу та аку­ра­тно вко­літь гол­ку у тка­ни­ну в то­му мі­сці, де має бу­ти око. Пов­то­ріть з ін­шим оком.

10

Рум’яна­ми чи пу­дрою на­ма­люй­те рав­ли­ку щі­чки за до­по­мо­гою ко­сме­ти­чно­го пен­зли­ка. При­кра­сьте іграшку де­ко­ра­тив­ни­ми кві­то­чка­ми, на­ми­сти­на­ми, па­є­тка­ми, ме­ре­жи­вом, стрі­чка­ми.

2 7

3

4

5

9

8

8

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.