Мо­да

НАБРИДЛИМ МОНОХРОМНИМ ЗИМОВИМ ПЕЙЗАЖАМ УЖЕ ЧАС ДОДАТИ ЯСКРАВИХ БАРВ. СВІ­ЖІ ТЕН­ДЕН­ЦІЇ МОДИ НОВОГО СЕЗОНУ СПОВНЕНІ НІЖНОСТІ, ЗУХВАЛОСТІ Й СЕКСУАЛЬНОСТІ — МІКС СПРАВ­ЖНЬОЇ ЖІ­НО­ЧНО­СТІ.

Zhinka - - Новела Про Побачення -

Яскра­во,

ні­жно, спо­ку­сли­во:

мікс справ­жньої жі­но­чно­сті у весняних

трен­дах.

ФУКСІЯ

І ВСІ ЇЇ ВІДТІНКИ

Схо­же, ди­зай­не­ри ви­рі­ши­ли по­вер­ну­ти нас у ди­тин­ство і на­да­ли шанс зно­ву від­чу­ти се­бе ма­лень­кою дів­чин­кою у ро­же­вій су­кні. Най­акту­аль­ні­ші відтінки сезону — фуксія і пу­дро­вий, при чо­му без ком­про­мі­сів і ко­льо­ро­вих по­єд­нань. Але якщо вже і доби­ра­ти па­ру до яскра­во-ро­же­во­го, то кра­ще за на­си­че­ний чер­во­ний і еле­ган­тний мар­са­ла не зна­йдеш.

ЗАМШЕВІ БОТИЛЬЙОНИ

Зру­чні й еле­ган­тні — схо­же, ці мо­де­лі жі­но­чо­го взу­т­тя не зби­ра­ю­ться по­сту­па­ти­ся по­пу­ляр­ні­стю жо­дним ін­шим. Ви­зна­чаль­ни­ми ри­са­ми мо­дних бо­тиль­йо­нів ці­єї ве­сни бу­дуть на­ту­раль­на зам­ша, ба­га­та ко­льо­ро­ва па­лі­тра і ви­со­кі під­бо­ри. На про­ти­ва­гу по­рів­ня­ній не­пра­кти­чно­сті са­ме та­ких мо­де­лей по­стає їх одно­зна­чна еле­ган­тність і ефе­ктність.

ПРО­СТІ ФОР­МИ СРІБЛА

Пев­не, це єди­ний тренд при­йде­шньої ве­сни, яко­му вда­ло­ся за­по­біг­ти зов­ні­шньо­го ло­ску. Ла­ко­ні­чні гео­ме­три­чно пра­виль­ні фор­ми срі­бних при­крас за­ча­ро­ву­ють до­вер­ше­ні­стю, вда­ло урів­но­ва­жу­ю­чи хо­ло­дним сяй­вом за­галь­ний яскра­вий образ. Утім, якщо при­ди­ви­тись ува­жні­ше — ці юве­лір­ні ви­ро­би не та­кі про­сті, яки­ми зда­ю­ться на пер­ший по­гляд. До то­го ж, енер­ге­ти­ка срібла вва­жа­є­ться са­ме жі­но­чою.

СУМКИ З ПРИНТОМ РЕПТИЛІЇ

Весна май­же не ли­ши­ла шан­сів стри­ма­ним і одно­тон­ним аксе­су­а­рам. На змі­ну їм при­хо­дять стро­ка­ті ор­на­мен­ти, ви­шив­ки, ви­га­дли­ві фор­ми й ори­гі­наль­ні ру­чки. При­хиль­ниць «кла­си­ки» по­ті­шать сумки з «ре­пти­лій» — ма­те­рі­а­лів, що ма­кси­маль­но то­чно від­тво­рю­ють ма­лю­нок шкіри змій і кро­ко­ди­лів. А ось ко­лір — ко­пі­ю­ва­ти не вар­то. Усі «ре­пти­лія»прин­ти ве­сни ма­ють бу­ти яскра­ви­ми!

І, зві­сно, ши­кар­на бі­ли­зна

Ла­гі­дність лег­ко­го шов­ку і спо­ку­сли­вість ме­ре­жи­ва — у весняних но­вин­ках жі­но­чої бі­ли­зни по­єд­ну­ю­ться при­ро­дня ні­жність і грай­ли­ва спо­ку­сли­вість. Але го­лов­ний акцент усе ж та­ки при­па­дає на на­ту­раль­ність: у мо­де­лях пе­ре­ва­жа­ють плав­ні лі­нії, лег­кість і ви­шу­ка­ність, які на­да­ва­ти­муть су­ча­сним мо­дни­цям осо­бли­вої ча­рів­но­сті.

ORNATO

Emilio Pucci

Tom Ford

Zero + Maria Cornejo

Tom Ford

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.