По­бу­то­ві по­ра­ди

ДЕ­КІЛЬ­КА ХИТРИХ ПРИ­ЙО­МІВ ОБЛА­ШТУ­ВА­Н­НЯ СПАЛЬ­НІ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЛЕГ­ШЕ ПОРИНУТИ У СВІТ НІЧНИХ СНОВИДІНЬ ТА БАДЬОРІШЕ ПОЧУВАТИСЯ ВРАН­ЦІ. НА ВЛА­СНО­МУ ДОСВІДІ МИ ПЕРЕКОНАЛИСЯ У ДІЄВОСТІ ЦИХ СПОСОБІВ І ПОСПІШАЄМО ПОДІЛИТИСЯ НИ­МИ З ВАМИ!

Zhinka - - Новела Про Побачення -

Кіль­ка не­хи­трих при­йо­мів обла­шту­ва­н­ня спаль­ні для мі­цно­го

і здо­ро­во­го сну.

КОМФОРТ У ЛІЖ­КУ

Ков­дра

Най­пер­ше, що зна­до­би­ться для гар­но­го ні­чно­го спо­чин­ку — це по­стіль, яка вно­чі до­бре збе­рі­га­ти­ме те­пло ва­шо­го ті­ла та, во­дно­час, не за­ва­жа­ти­ме при­ро­дній цир­ку­ля­ції по­ві­тря. Се­крет — у легких ди­ха­ю­чих ма­те­рі­а­лах: і чим лег­ши­ми бу­дуть ков­дри, тим кра­ще. Адже ко­ли ви ля­га­є­те спа­ти, ва­ше тіло ще до­сить те­пле, і вам ціл­ком до­ста­тньо одні­єї ков­дри. Але під ра­нок, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра ті­ла зни­жу­є­ться, мо­жли­во, вам зна­до­би­ться до­да­тко­ва — ва­жли­во щоб їх на­дмір­на ва­га не зав­да­ва­ла дис­ком­фор­ту. Але кра­ще ді­бра­ти одну опти­маль­ну ков­дру. Кла­си­чний ва­рі­ант — пу­хка та м’яка пу­хо­ва ков­дра, яка гар­но збе­рі­гає те­пло та не ство­рює «пар­ни­ко­во­го ефекту». Якщо ма­є­те алер­гію на пух і пір’я, шу­кай­те ана­ло­ги із син­те­ти­чним на­пов­не­н­ням. Де­я­кі ви­ро­бни­ки про­по­ну­ють спе­ці­аль­ні ков­дри з ефе­ктом «зи­ма / лі­то», що на­да­ють вам мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру.

По­стіль

Ко­ли ков­дру при­дба­но, під­бе­ріть по­стіль, яка да­ру­ва­ти­ме есте­ти­чне та фі­зи­чне за­до­во­ле­н­ня — щоб вам бу­ло при­єм­но й ком­фор­тно по­ри­на­ти у сон. От­же, у ліж­ку вам неодмінно зна­до­бля­ться:

1 ЗРУЧНА ПІДКОВДРА

Обов’яз­ко­ва ви­мо­га, якій во­на має від­по­від­а­ти, — лег­кість догляду й ви­ко­ри­ста­н­ня. Іна­кше ви вже не отри­ма­є­те 100-від­со­тко­во­го за­до­во­ле­н­ня.

2 М’ЯКІ ПРОСТИРАЛА

Якщо не в ком­пле­кті із під­ков­дрою, то кра­ще пі­ді­бра­ти та­кі, що по­вто­рю­ють або до­пов­ню­ють ко­льо­ри остан­ньої. Та­кож ві­зьміть до ува­ги: най­більш «ди­ха­ю­чи­ми» бу­дуть ви­ро­би із 100-від­со­тко­вої ба­вов­ни.

3 ЛЕГКЕ ПОКРИВАЛО

Якщо пла­ну­є­те ним вкри­ва­ти­ся, то доби­рай­те ле­гень­ке — яке за не­об­хі­дно­сті мо­жна бу­де без зай­вих зу­силь ски­ну­ти се­ред но­чі. В ін­шо­му ра­зі — та­ке що від­по­від­ає ін­тер’єру спаль­ні й не по­тре­бу­ва­ти­ме осо­бли­во­го догляду. Зваж­те, що «пу­хна­сті» по­кри­ва­ла при­тя­гу­ють і утри­му­ють в со­бі чи­ма­ло пи­лу.

4 ДЕКОРАТИВНІ ПОДУШКИ

Ви­бір цих аксе­су­а­рів — чудова мо­жли­вість до­схо­чу по­фан­та­зу­ва­ти з ко­льо­ра­ми й текс­ту­ра­ми. Подушки ма­ють бу­ти до­сить жорс­тки­ми для ком­фор­тно­го си­ді­н­ня у ліж­ку.

ВА­ЖЛИ­ВО, ЩОБ У СПАЛЬ­НІ БУ­ЛО АЖ НІ­ЯКНЕ ХОЛОДНЕ, А СА­МЕ СВІЖЕ ТА ПРОХОЛОДНЕ ПО­ВІ­ТРЯ: ПО­ЧНІТЬ З 18°С І ЗГО­ДОМ, ПРИЗВИЧАЇВШИСЬ, ЗМОЖЕТЕ ЗНИЗИТИ ТЕМ­ПЕ­РА­ТУ­РУ У КІМ­НА­ТІ ЩЕ НА 2-3°С.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.