ПІ ДГОТОВК А ШКІРИ

Zhinka - - Краса -

БАЗОВЕ ОЧИЩЕННЯ. Зми­ти ма­кі­яж і ви­да­ли­ти бруд, що на­ко­пи­чу­є­ться на шкі­рі впро­довж дня, мо­жна з ви­ко­ри­ста­н­ням будь-яко­го зви­чно­го для вас за­со­бу: мі­це­ляр­ної во­ди, мо­ло­чка для зня­т­тя ма­кі­я­жу, ге­лю чи пін­ки для вми­ва­н­ня. Цьо­го бу­де ціл­ком до­ста­тньо.

ДЕЛІКАТНИЙ ПІЛІНГ. Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти скра­би, що можуть по­дра­зни­ти шкі­ру, пе­ред ма­са­жем не вар­то. Але існує більш де­лі­ка­тна аль­тер­на­ти­ва для м’яко­го пі­лін­гу — уб­тан,

тра­ди­цій­ний за­сіб краси на схо­ді. Йо­го мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти що­дня, він не має про­ти­по­ка­зань, окрім алер­гі­чних ре­а­кцій до ін­гре­ді­єн­тів, і під­хо­дить для всіх ти­пів шкіри, на­віть за акне та ку­пе­ро­зу. ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ. 1-2 ра­зи на ти­ждень мо­жна про­ве­сти спа-про­це­ду­ру: роз­па­ри­ти шкі­ру на­грі­тим ру­шни­ком, по­тім очи­сти­ти за до­по­мо­гою го­ма­жу з на­ту­раль­них ін­гре­ді­єн­тів.

ПЕРЕВАГА УБТАНУ І ГО­МА­ЖУ

В ТО­МУ, ЩО, ВИКОРИСТОВУЮЧИ

ЇХ, ВИ ВЖЕ ПРОВОДИТЕ ПЕР­ШИЙ ЕТАП МА­СА­ЖУ І ГОТУЄТЕ ШКІ­РУ ДО ОСНОВНИХ ПРИ­ЙО­МІВ. ПРИДБАТИ ЦІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ МО­ЖНА В ЕКО-КРАМНИЧКАХ

АБО ЗРО­БИ­ТИ ВЛАСНОРУЧ.

УБ­ТАН — це тра­ди­цій­ний аюр­ве­ди­чний за­сіб для очищення шкіри, який по­єд­нує у со­бі вла­сти­во­сті ми­ла, м’яко­го скра­бу й по­жив­ної ма­ски. За­зви­чай йо­го про­да­ють як го­то­ву па­сту, утво­ре­ну зі зме­ле­них на по­ро­шок зла­ків, бо­бо­вих, го­рі­хів, лі­кар­ських трав, пря­но­щів і на­віть ка­ви з ко­сме­ти­чни­ми олі­я­ми. Ця су­міш гли­бо­ко очи­щує шкі­ру, за­ли­ша­ю­чи її глад­кою і сві­жою.

ГОМАЖ — це кре­мо­по­ді­бний за­сіб, який на­но­сять на шкі­ру і за­ли­ша­ють на ній на кіль­ка хви­лин. У цей час йо­го скла­до­ві роз­чи­ня­ють за­бру­дне­н­ня і від­мер­лі клі­ти­ни епі­дер­мі­су. По­тім утво­ре­на плів­ка лег­ко зні­ма­є­ться зі шкіри ра­зом з при­ли­пли­ми до неї ча­стин­ка­ми бру­ду, се­бу­му (шкір­но­го жи­ру) й оро­го­ві­лих ча­сто­чок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.