ОСОБЛИВОСТІ: ТРИВАЛІСТЬ, ПОСЛІДОВНІСТЬ І ХА­РА­КТЕР РУ­ХІВ

Zhinka - - Краса -

Для са­мо­стій­но­го ма­са­жу облич­чя за­зви­чай до­ста­тньо 20 хви­лин. Ви­ко­ну­ють йо­го в чо­ти­ри ета­пи: по­гла­джу­ва­н­ня, роз­ти­ра­н­ня, роз­ми­на­н­ня та ві­бра­ція.

1 На очи­ще­ну шкі­ру на­но­сять крем або олію лег­ки­ми ру­ха­ми по всіх ма­са­жних лі­ні­ях на облич­чі та шиї: виконайте 2-3 під­хо­ди, по­гла­джу­ю­чи, але не роз­тя­гу­ю­чи шкі­ру.

2 Роз­ти­ра­н­ня шкіри ви­ко­ну­ють по­ду­ше­чка­ми паль­ців кру­го­ви­ми ру­ха­ми з не­ве­ли­ким, але від­чу­тним зу­си­л­лям — по ма­са­жних лі­ні­ях зни­зу вго­ру і від се­ре­ди­ни до кон­ту­рів облич­чя. До­ста­тньо зро­би­ти 2-3 ко­ла по всьо­му облич­чю. Ви ма­є­те від­чу­ти, що шкі­ра ро­зі­грі­ла­ся і тро­хи по­чер­во­ні­ла, а облич­чя ні­би пуль­сує. Це озна­чає, що мо­жна пе­ре­хо­ди­ти до основних при­йо­мів роз­ми­на­н­ня.

3 На цьо­му ета­пі ма­са­жу вже мо­жна і вар­то до­кла­сти зу­силь. При­йо­ми ма­ють бу­ти більш актив­ни­ми й ін­тен­сив­ни­ми, не про­сто по­гла­джу­ва­н­ням. Ко­сме­то­ло­ги ви­ко­ри­сто­ву­ють рі­зні те­хні­ки для роз­ми­на­н­ня шкіри, але основ­ні й най­про­сті­ші це по­щи­пу­ва­н­ня та по­пле­ску­ва­н­ня.

4 Остан­ній етап: ві­бра­ція. Прой­ді­ться по всьо­му облич­чю, лег­ко й швид­ко по­сту­ку­ю­чи кін­чи­ка­ми паль­ців (окрім ве­ли­ко­го) по шкі­рі, — на зра­зок, як му­зи­ки б’ють па­ли­чка­ми по цим­ба­лах. По­чніть з ло­ба і по­во­лі про­су­вай­те­ся до під­бо­рі­д­дя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.