ЩО ПО­ТРІ­БНО ЗНА­ТИ ПРО МАТРАЦ

Zhinka - - Побутові Поради -

За­зви­чай ми спи­мо на одно­му й то­му ж ма­тра­ці біль­ше де­ся­ти ро­ків (якщо не все сві­до­ме жи­т­тя), у той час як строк екс­плу­а­та­ції по­ді­бних ви­ро­бів ста­но­вить 7–10 ро­ків. Пі­сля цьо­го матрац пе­ре­стає під­три­му­ва­ти тіло на­ле­жним чи­ном та й про­сто стає не­гі­гі­є­ні­чним. То­му якщо вран­ці вам да­є­ться взна­ки біль у спи­ні, по­пе­ре­ку чи шиї або якщо ви від­чу­ва­є­те, що не­до­ста­тньо від­по­чи­ли (за нор­маль­ної три­ва­ло­сті сну) — мо­жли­во, час за­ми­сли­ти­ся про по­ку­пку нового ма­тра­цу? Ще ча­сті­ше — ко­жні 5–6 ро­ків — слід мі­ня­ти ма­тра­ци тим, хто по­тер­пає че­рез по­стій­ні про­бле­ми зі сном або має хро­ні­чні за­хво­рю­ва­н­ня. Аби позбутися кло­по­тів із ча­стою за­мі­ною ма­тра­цу, мо­жна зу­пи­ни­ти ви­бір на спе­ці­аль­них мо­де­лях по­дов­же­но­го стро­ку екс­плу­а­та­ції з га­ран­ті­єю аж на 25 ро­ків. За та­кий матрац хоч і до­ве­де­ться за­пла­ти­ти зна­чно біль­ше, але, бе­ру­чи до ува­ги тер­мін ви­ко­ри­ста­н­ня, по­ку­пку мо­жна вва­жа­ти ра­ціо­наль­ною. М’які­ший — не зна­чить кращий. Ва­жли­во пі­ді­бра­ти ма­кси­маль­но жорс­ткий, але усе ж ком­фор­тний для се­бе ви­ріб, який за­без­пе­чить хреб­ту на­ле­жну під­трим­ку під час сну. Матрац з ви­пну­ти­ми по усій по­верх­ні пру­жи­на­ми слід замінити не­гай­но.

«Сон­ні» ек­спер­ти до­ве­ли зв’язок між по­га­ним сном і рів­нем три­во­жно­сті. Спе­ці­аль­ні те­сти по­ка­за­ли, що лю­ди, які спа­ли на но­вих ма­тра­цах се­ре­дньої жорс­тко­сті, по­чу­ва­ли­ся вдень на­ба­га­то більш спо­кій­ни­ми та роз­сла­бле­ни­ми. То­му, якщо ви по­стій­но знер­во­ва­ні, три­во­жи­те­ся і пе­ре­жи­ва­є­те з не­зро­зумі­лих при­чин, мо­жли­во, спра­ва у не­на­ле­жно­му ма­тра­ці…

Матрац по­трі­бно ре­гу­ляр­но чи­сти­ти або хо­ча б пи­ло­со­си­ти з до­по­мо­гою ме­бле­вої на­сад­ки раз на 2–3 мі­ся­ці. Ек­спер­ти ра­дять та­кож пе­рі­о­ди­чно про­во­ди­ти де­зін­фе­кцію со­дою: за­си­па­ти нею по­верх­ню ма­тра­цу на 20-30 хв., а по­тім зі­бра­ти со­ду тим же пи­ло­со­сом. І не по­спі­шай­те одра­зу за­прав­ля­ти ліж­ко пі­сля сну — кра­ще да­ти зай­вій во­ло­зі, яку так по­лю­бля­ють клі­щі й мі­кро­би, ви­па­ру­ва­ти­ся.

Но­вий ви­ріб неодмінно по­трі­бно вря­ди-го­ди пе­ре­вер­та­ти, щоб він міг «під­ла­шту­ва­ти­ся» під ва­ше тіло. Це та­кож по­дов­жить і строк слу­жби ма­тра­цу, пе­ред­усім — ор­то­пе­ди­чних мо­де­лей, яким пе­ре­вер­та­н­ня за­без­пе­чує рів­но­мір­ні роз­по­ді­ле­н­ня на­ван­та­же­н­ня й екс­плу­а­та­цію ма­те­рі­а­лів і кон­стру­кцій.

НА­У­КОВ­ЦІ ВІДВОДЯТЬ НА НОРМАЛЬНЕ ПРИРОДНЕ ЗАСИНАННЯ

НЕ БІЛЬ­ШЕ 15 ХВ., ЯКЩО ВИ ПОЧУВАЄТЕСЯ КОМ­ФОР­ТНО У ЛІЖ­КУ. В ІН­ШО­МУ РА­ЗІ РЕКОМЕНДУЮТЬ ЗАМІНИТИ СТАРИЙ МАТРАЦ КРА­ЩОЮ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЛЮ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.