БУДЬ­ТЕ УВАЖНИМИ!

Zhinka - - Сад На Підвіконні - Ган­на Терн

Не див­ля­чись на без­пе­ре­чну ко­ристь кім­на­тних ро­слин, ви­бір зе­ле­них ме­шкан­ців для сво­єї осе­лі по­тре­бує де­якої оба­чно­сті:

ОТРУЙНИМ ро­сли­нам (ди­фен­ба­хія й оле­андр, на­при­клад, ви­ді­ля­ють пе­ку­чий сік) не мі­сце у до­мі з ма­лень­ки­ми ді­тьми.

АЛЕРГІКАМ слід уни­ка­ти ро­слин, цві­ті­н­ня яких су­про­во­джу­є­ться силь­но ви­ра­же­ним аро­ма­том, на­при­клад, хойї, лі­лій, гі­а­цин­тів, жа­сми­ну, пе­лар­го­нії, оле­ан­дра.

ПРИ ВИБОРІ ро­слин вар­то ке­ру­ва­ти­ся і сво­ї­ми есте­ти­чни­ми упо­до­ба­н­ня­ми і не ви­би­ра­ти та­ких, котрі вам не до ду­ші, хай во­ни на­віть і ду­же корисні: фло­ра на­шої пла­не­ти вкрай рі­зно­ма­ні­тна, і ви лег­ко під­бе­ре­те са­ме ті, які і ко­ристь при­но­си­ти­муть, і при­єм­ні емо­ції да­ру­ва­ти­муть, що спри­я­ти­ме змі­цнен­ню здо­ров’я і по­дов­жен­ню жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.