ВА­ЖЛИ­ВО ЗНА­ТИ!

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

Пе­ред тим, як мон­ту­ва­ти ро­зе­тки та ви­ми­ка­чі, по­трі­бно за­зда­ле­гідь про­ду­ма­ти їх роз­мі­ще­н­ня: скла­сти план роз­та­шу­ва­н­ня еле­ктро­при­ла­дів у кім­на­ті, зро­би­ти схе­му роз­та­шу­ва­н­ня ро­зе­ток і ви­ми­ка­чів, роз­ра­ху­ва­ти не­об­хі­дну їх кіль­кість для ко­жно­го при­мі­ще­н­ня.

Кон­стру­кція при­йом­них гнізд ро­зе­тки і ма­те­рі­ал, з яко­го во­ни ви­го­тов­ля­ю­ться, ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти до­сить ве­ли­ке чи­сло по­вто­рень ци­клу «вві­мкну­ти — ви­мкну­ти» без по­гір­ше­н­ня яко­сті кон­та­ктів.

Ро­зе­тка тим на­дій­ні­ша, чим які­сні­ше ме­ха­ні­чне при­єд­на­н­ня під­ві­дних про­во­дів до клем і на­дій­ні­ший еле­ктри­чний кон­такт у цьо­му з’єд­нан­ні: кле­ми по­вин­ні мі­цно фі­ксу­ва­ти дро­ти і за­без­пе­чу­ва­ти на­дій­ний кон­такт із де­та­ля­ми ро­зе­тки, що про­во­дять струм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.