УКРІПІТЬ ЗВ’ЯЗОК З РІДНИМИ

Zhinka - - Здоров’я -

Анемія та­кож мо­же вва­жа­ти­ся пси­хо­со­ма­ти­чним роз­ла­дом і го­во­ри­ти про те, що у ва­шо­му жит­ті ма­ло по­зи­тив­них і ра­ді­сних по­дій, пов’яза­них із сім’єю. Або ви ду­же не­впев­не­ні у со­бі че­рез не­до­ста­чу про­я­вів лю­бо­ві від ва­ших ба­тьків. Адже кров — це сво­го ро­ду сим­вол ро­ду, зв’яз­ку з батьками і ді­тьми. Тож, якщо у вас ді­а­гно­сто­ва­но ма­ло­крів’я, за­ми­слі­ться, чи не хви­лю­ють вас про­бле­ми у вза­є­ми­нах з рідними? Однак це не ви­клю­чає і до­три­ма­н­ня ре­ко­мен­да­цій те­ра­пев­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.