ТЕХНОЛОГІЯ ПО­СІ­ВУ

Zhinka - - Дача -

1 ПІДБИРАЄМО ПОСУД

Пі­ді­йдуть пла­сти­ко­ві одно­ра­зо­ві єм­но­сті для їжі, спе­ці­аль­ні кон­тей­не­ри або ка­се­ти для розсади то­що. На­пов­ніть єм­ність ґрун­том і ря­сно по­лий­те. Звер­ху на­си­пте тон­кий шар чи­сто­го рі­чко­во­го пі­ску та лі­ній­кою або но­жем аку­ра­тно на­мі­тьте ря­до­чки, по яких бу­де­те сіяти. Ро­біть не­гли­бо­кі бо­ро­зен­ки: для най­дрі­бні­шо­го на­сі­н­ня до­ста­тньо про­кре­сли­ти лі­нії на по­верх­ні суб­стра­ту, а для се­ре­дньо­го та кру­пно­го гли­би­на має скла­да­ти два ді­а­ме­три са­мої на­сі­ни­ни.

2 ДОДАЙТЕ ТРЕТИНУ ЧАЙНОЇ ЛОЖКИ СУХОГО РІ­ЧКО­ВО­ГО ПІ­СКУ

у па­ке­тик на­сі­н­ня та гар­но стру­сіть, щоб йо­го вміст до­бре пе­ре­мі­шав­ся.

3 ВИСИПТЕ ВСЕ НА АРКУШ ПАПЕРУ,

від­ра­зу ж згор­ніть йо­го нав­піл і сій­те, аку­ра­тно по­сту­ку­ю­чи по зги­ну паль­цем. Пі­сля цьо­го най­дрі­бні­ше на­сі­н­ня або не­гли­бо­ко за­гор­ніть, або й зов­сім ли­шіть на по­верх­ні, тіль­ки злег­ка при­ти­снув­ши йо­го ру­кою до зем­лі. Кру­пне та се­ре­днє за­си­пте пі­ском врі­вень з по­верх­нею. Для кра­що­го про­ро­ста­н­ня до­бре зво­лож­те ґрунт во­дою із пуль­ве­ри­за­то­ра, по­мі­стіть ко­роб­ку у про­зо­рий по­лі­ети­ле­но­вий па­кет або на­крий­те про­зо­рою плів­кою і по­став­те у сві­тло­му мі­сці. Ви­клю­че­н­ня — флокс Друм­мон­да та схи­зан­тус, на­сі­н­ня яких слід про­ро­щу­ва­ти у тем­но­ті (мо­жна за­гор­ну­ти ко­роб­ку у чор­ний па­кет).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.