КРОСВОРД

Zhinka - - Дозвілля -

Злі­Ва-ВНиЗ-На­Пра­Во: 1. Ча­сти­на за­чі­ски — сим­вол при­стра­сті. 3. Япон­ська сто­ли­ця. 5. Ча­сти­на по­єдин­ку бо­ксе­рів. 7. Ви­ріб із ло­зи для па­ку­ва­н­ня, пе­ре­не­се­н­ня або збе­рі­га­н­ня чо­го-не­будь. 9. Апа­рат для від­окрем­ле­н­ня одні­єї ре­чо­ви­ни від ін­шої. 11. Кущ із па­ху­чи­ми кві­тка­ми. 13. При­лю­дний про­даж то­ва­рів, май­на, цін­них па­пе­рів то­що. 15. Ві­до­мий спів­ак на ім’я На­за­рій. 17. Бум нав­ко­ло де­фі­ци­тно­го то­ва­ру. 19. Мо­жли­вий ре­зуль­тат фут­боль­но­го ма­тчу. 21. Офі­цій­на роз­пи­ска про прийня­т­тя гро­шей. 22. І Ти­чи­на, і Гла­зо­вий. 23. Рі­чка, на якій Хо­тин сто­їть. 25. Ки­їв­ська кня­ги­ня, дру­жи­на кня­зя Іго­ря. 27. Кон­тур­ний ма­лю­нок. 29. Мі­сце роз­дрі­бно­го про­да­жу про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня та ін­ших то­ва­рів. 31. Мі­сто в Сум­ській обла­сті. 33. Ве­ли­ка жуй­на тва­ри­на із гіл­ча­сти­ми ро­га­ми і ко­ро­тким хво­стом. сПра­Ва-ВНиЗ-НаліВо: 2. Птах, яко­го ви­пу­ска­ють у не­бо на ве­сіл­лі. 4. Укра­їн­ська актор­ка те­а­тру та кі­но, Ге­рой Укра­ї­ни. 6. Про­від­на зір­ка укра­їн­сько­го те­а­тру кін­ця ХІХ і по­ча­тку ХХ сто­літь ... Зань­ко­ве­цька. 8. Де­ре­во, що ялин­ку під Но­вий рік за­мі­няє. 10. Одна з чо­ти­рьох пір ро­ку. 12. На­пів­ле­ген­дар­на укра­їн­ська на­ро­дна спів­а­чка і по­е­те­са ча­сів Хмель­нич­чи­ни. 14. По­чу­т­тя гли­бо­кої сер­де­чної при­хиль­но­сті до осо­би ін­шої ста­ті. 16. Скла­до­ва ча­сти­на ор­га­ні­зму. 18. Укра­їн­ська спів­а­чка, пе­ре­мо­жни­ця «Єв­ро­ба­че­н­ня». 20. Най­ві­до­мі­ша укра­їн­ська ху­до­жни­ця. 22. М’яке се­лян­ське взу­т­тя з ці­ло­го шма­тка шкіри. 23. Гро­шо­ва оди­ни­ця Ал­жи­ру. 24. Укра­їн­ка, дру­жи­на Су­ле­йма­на І Пи­шно­го. 26. Ди­кий осел. 28. Акт пе­ре­хо­ду яко­їсь ре­чі від одні­єї осо­би до ін­шої вза­мін на якусь ін­шу річ. 30. Де­рев­це з їстів­ни­ми яго­да­ми.

32. Де­рев’яна по­су­ди­на для го­дів­лі тва­рин. 34. Най­дов­ша при­то­ка Дні­пра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.