ВИРОЩЕНІ З РОЗСАДИ

Zhinka - - Дача -

Ро­сли­ни-одно­лі­тни­ки, які ви­ро­щу­ють че­рез роз­са­ду, по­тре­бу­ють від кві­тни­ка­рів де­що скла­дні­ших зу­силь ніж по­сі­я­ні пря­мо у ґрунт. У свою чер­гу їх по­ді­ля­ють на на­сту­пні гру­пи:

1 Одно­рі­чні ро­сли­ни з най­дов­шим ве­ге­та­цій­ним пе­рі­о­дом (від по­сі­ву до цві­ті­н­ня про­хо­дить кіль­ка мі­ся­ців). На роз­са­ду їх ви­сі­ва­ють вже у сі­чні – лю­то­му, щоб всти­гну­ти на­со­ло­ди­ти­ся цві­ті­н­ням. На­сі­н­ня ви­сі­ва­ють у ґрун­то­су­міш, а єм­но­сті роз­мі­щу­ють у те­пли­ці з обі­грі­вом або у кім­на­тних умо­вах на сте­ла­жах. Слід по­дба­ти і про мо­жли­вість до­да­тко­во­го осві­тле­н­ня, адже пер­ші 1–2 мі­ся­ці по­сі­ви та роз­са­ду обов’яз­ко­во до­сві­чу­ють спе­ці­аль­ни­ми лам­па­ми, іна­кше сте­бель­ця сі­ян­ців на­дмі­ру ви­тя­гу­ю­ться, і ро­сли­ни ги­нуть. Та­ким спосо­бом ви­ро­щу­ють ві­о­лу (фі­ал­ку Віт­тро­ка), буль­бо­ві бе­го­нії, гво­зди­ку Ша­бо, ге­ліо­тро­пи, кер­мек (ста­ти­цю), фу­ксії. Са­дів­ни­кам-по­ча­тків­цям, че­рез брак до­сві­ду, бра­ти­ся за їх ви­ро­щу­ва­н­ня з на­сі­н­ня не рекомендують.

2

Лі­тни­ки, які ви­ма­га­ють уже де­що мен­ше ча­су (а та­кож до­сві­ду й тер­пі­н­ня) на отри­ма­н­ня які­сної розсади. Їхнє на­сі­н­ня ви­сі­ва­ють при­бли­зно на мі­сяць пі­зні­ше — у се­ре­ди­ні бе­ре­зня. Ящи­ки з по­сі­ва­ми став­лять на до­бре осві­тлю­ва­них під­ві­ко­н­нях або в те­пли­цях, оран­же­ре­ях. Та­ким чи­ном роз­во­дять аге­ра­тум, одно­рі­чну ай­стру, ан­ти­ри­нум (ро­ти­ки), ар­кто­тіс, бу­ра­чок (аліс­сум), вер­бе­ну, га­ца­нію, ге­лі­хрі­зум, го­ро­шок ду­хмя­ний, ко­хію, ло­бе­лію, ма­ті­о­лу (лев­кой, лев­ко­нію), одно­рі­чні фло­кси, пе­ри­лу, пе­ту­нію, саль­вію, тю­тюн за­па­шний.

3 Най­про­сті­ше ви­ро­сти­ти роз­са­ду кві­ту­чих ро­слин з більш ко­ро­тким пе­рі­о­дом до­ся­гне­н­ня де­ко­ра­тив­ної цін­но­сті: ама­ран­ту, ма­йо­рів, жор­жи­ни одно­рі­чної, ко­ле­у­су, це­ло­зії, чор­но­брив­ців. На­сі­н­ня ви­сі­ва­ють у ящи­чки на під­ві­ко­н­нях, ло­джі­ях або й без­по­се­ре­дньо у зем­лю у пар­ни­ках у се­ре­ди­ні кві­тня. У від­кри­тий ґрунт роз­са­ду ви­са­джу­ють вже у кін­ці трав­ня, пі­сля то­го, як оста­то­чно ми­не за­гро­за пі­зніх за­мо­роз­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.