Стеж­те за сво­єю ре­а­кці­єю на дис­ком­форт

ге­штальт-те­ра­певт, ав­тор і ме­то­дист кур­сів з Ін­тер­нет-мар­ке­тин­гу:

Zhinka - - Психологія -

Чи вар­то дотримуватися мі­сця ро­бо­ти, якщо вас не вла­што­вує зар­пла­та, але по­до­ба­є­ться атмо­сфе­ра в ко­ле­кти­ві, умо­ви і те, чим ви зайня­ті? І чи пра­виль­но ігно­ру­ва­ти дис­ком­форт на ро­бо­ті, за яку гар­но пла­тять?

Для по­ча­тку вар­то ви­зна­чи­ти­ся, який рі­вень до­хо­ду є для вас мі­ні­маль­но прийня­тним. Іде­ться про ре­аль­ну су­му гро­шей, що до­зво­лить вам ком­пен­су­ва­ти по­трі­бні витрати і почуватися фі­нан­со­во ком­фор­тно. Ниж­че цьо­го рів­ня, зви­чай­но, опу­ска­ти­ся не вар­то, на­віть якщо на ро­бо­ті вас бу­кваль­но но­сять на ру­ках. Окре­ме пи­та­н­ня: якщо на­ле­жної для за­до­во­ле­н­ня ва­ших по­треб за­ро­бі­тної пла­ти ви вза­га­лі ні­ко­ли в жит­ті не отри­му­ва­ли. То­ді вар­то за­ми­сли­ти­ся про ін­ди­ві­ду­аль­ний кар’єр­ний і фі­нан­со­вий план роз­ви­тку.

Дру­гий ва­жли­вий фі­нан­со­вий па­ра­метр — це об’єктив­на оцін­ка ва­ших про­фе­сій­них яко­стей, навичок і мо­жли­во­стей рин­ку праці. Уяв­ля­ти за­хмар­ні пер­спе­кти­ви до­хо­дів без від­по­від­них під­став не­про­ду­ктив­но. Якщо ва­ша зар­пла­та від­по­від­ає рів­ню від мі­ні­маль­но прийня­тної до опти­маль­ної і при цьо­му по­то­чне мі­сце ро­бо­ти за­до­воль­няє ва­шим трьом основ­ним цін­но­стям — чу­до­во! Якщо це не так — бу­дуй­те стра­те­гію змі­ни мі­сця ро­бо­ти або на­віть ро­ду ді­яль­но­сті.

Сту­пінь пси­хо­ло­гі­чно­го дис­ком­фор­ту на ро­бо­ті — та­ке ж ін­ди­ві­ду­аль­не по­ня­т­тя, як і си­сте­ма цін­но­стей, і по су­ті об­умов­лю­є­ться нею. Звер­ніть ува­гу не стіль­ки на ва­шу ло­гі­чно-сло­ве­сну оцін­ку ро­бо­ти, скіль­ки на ре­а­кції ор­га­ні­зму і спад енер­гії. Якщо ви ча­сто скар­жи­те­ся на ав­ра­ли й ке­рів­ни­цтво, але, тим не мен­ше, це вас сти­му­лює до дії — то, швид­ше за все, тре­ба про­сто ско­ре­гу­ва­ти ро­бо­чі про­це­си. Якщо з по­смі­шкою го­во­ри­те про ро­бо­ту, але вам стає фі­зи­чно по­га­но, щой­но по­вер­та­є­те­ся до праці, і ви почуваєтеся ви­сна­же­ни­ми й зне­си­ле­ни­ми на ро­бо­ті і пі­сля — час би­ти три­во­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.