Но­вий закон — но­ві пра­ви­ла

Zhinka - - Актуально -

Пер­ші сут­тє­ві зру­ше­н­ня у за­ко­но­дав­стві сто­сов­но аліментів від­бу­лись ще влі­тку 2017 ро­ку, пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до деяких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня за­хи­сту пра­ва дитини на належне утри­ма­н­ня шляхом вдо­ско­на­ле­н­ня по­ряд­ку стягнення аліментів». Цим до­ку­мен­том:

Змі­не­но пра­во­вий ста­тус аліментів. Від­те­пер алі­мен­ти є вла­сні­стю са­мої дитини, а не ба­тьків. Остан­ні ли­ше отри­му­ють і ви­ко­ри­сто­ву­ють їх від іме­ні ді­тей.

Той з ба­тьків, хто про­жи­ває з дитиною, отри­мав право са­мо­стій­но оби­ра­ти фор­му стягнення аліментів: у ви­зна­че­ній гро­шо­вій су­мі або у ви­гля­ді кон­кре­тної час­тки від до­хо­ду ін­шо­го з ба­тьків. До цьо­го ви­бір фор­ми стягнення аліментів здій­сню­вав­ся ви­клю­чно за рі­ше­н­ням су­ду.

Мі­ні­маль­ний роз­мір аліментів на одну ди­ти­ну збіль­ше­но з 30% до 50% про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для дитини від­по­від­но­го віку. Ма­кси­маль­на су­ма аліментів — 10 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів.

До­пов­не­но об­ста­ви­ни, які вра­хо­ву­ю­ться су­дом при ви­зна­чен­ні роз­мі­ру аліментів. Від­те­пер суд вра­хо­вує не ли­ше офі­цій­ну зар­пла­ту, а та­кож на­яв­ність ру­хо­мо­го та не­ру­хо­мо­го май­на, гро­шо­вих ко­штів і на­віть бе­ре до ува­ги ви­тра­ти пла­тни­ка аліментів, на­при­клад, при­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті або май­на вар­ті­стю по­над 10 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів.

Спро­ще­но су­до­вий про­цес. Стя­гу­вач отри­мав право звер­ну­тись до су­ду з ви­мо­гою про стягнення аліментів у по­ряд­ку так зва­но­го на­ка­зно­го про­ва­дже­н­ня. У та­ко­му випадку рі­ше­н­ня при­йма­є­ться су­дом у три­ден­ний тер­мін без ви­кли­ку за­яв­ни­ка, бор­жни­ка та ін­ших осіб, а та­кож без про­ве­де­н­ня су­до­во­го за­сі­да­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.