Як та чим вта­му­ва­ти го­лод, якщо ча­сто хо­че­ться їсти

Zhinka - - Краса -

БІЛЬ­ШЕ БІЛКА

Це най­си­тні­ша та най­по­ту­жні­ша по­жив­на ре­чо­ви­на, що краще за ін­ші при­швид­шує ме­та­бо­лізм. Якщо ви не­за­ба­ром пі­сля обі­ду зно­ву хо­че­те їсти, мо­жли­во, у стра­ві не ви­ста­ча­ло са­ме білка. То­му на­сту­пно­го ра­зу про­ду­май­те ме­ню з ви­ко­ри­ста­н­ням твер­до­го си­ру, ри­би, пі­сно­го м’яса, бо­бо­вих, ква­со­лі, то­фу, на­сі­н­ня та го­рі­хів. БІЛЬ­ШЕ СНУ

До­ве­де­но, що кіль­кість і якість сну впли­ва­ють на ви­ро­бле­н­ня гор­мо­ну гре­лі­ну — «го­ло­дно­го гор­мо­ну», що утво­рю­є­ться у шлун­ку й по­си­лює апе­тит. Чим мен­ше ви спи­те, тим біль­ше гор­мо­ну ви­ро­бляє ор­га­нізм. Чим ви­ще йо­го рі­вень, тим біль­ше хо­че­ться їсти!

БІЛЬ­ШЕ КЛІТКОВИНИ За­без­пе­чи­ти на­пов­не­ність шлун­ка і, тим са­мим, під­ви­щи­ти відчуття си­то­сті без зай­вих ка­ло­рій допоможуть во­ло­кни­сті про­ду­кти. Вони та­кож упо­віль­ню­ють спу­сто­ше­н­ня шлун­ка і час пе­ре­трав­лю­ва­н­ня їжі, і ми не від­чу­ва­є­мо по­стій­но­го го­ло­ду. Ро­слин­ну клі­тко­ви­ну по­ста­ча­ють фру­кти, ово­чі, ціль­но­зер­но­ві та бо­бо­ві. Ово­чі, ма­ю­чи, до то­го ж, ви­со­кий від­со­ток води у скла­ді, на­ле­жать до «про­ду­ктів із низь­кою щіль­ні­стю», то­му чудово на­си­чу­ють без до­да­ва­н­ня зай­вих ка­ло­рій. Уни­кай­те ра­фі­но­ва­них ву­гле­во­дів: ма­ка­рон­них та хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, ри­су.

Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.