ВА­ЖЛИ­ВО ЗНА­ТИ!

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

Пе­ред тим, як мон­ту­ва­ти осві­тлю­валь­ний при­лад, обов’яз­ко­во пе­ре­ко­най­те­ся у від­су­тно­сті по­да­чі еле­ктри­чно­го струму у мі­сці крі­пле­н­ня. Краще ві­ді­мкну­ти всю гру­пу осві­тле­н­ня в роз­по­діль­но­му щи­тку ви­ми­ка­чем-ав­то­ма­том, а не про­сто ви­ми­ка­чем сві­тла у кім­на­ті. Пе­ред ро­бо­тою пе­ре­вір­те від­су­тність струму за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них ін­стру­мен­тів.

Мон­таж бу­дья­ких осві­тлю­валь­них при­ла­дів ро­біть згі­дно з ін­стру­кці­єю ви­ро­бни­ка, що, як пра­ви­ло, до­да­є­ться до ви­ро­бу.

Якщо кон­стру­кція сві­тиль­ни­ка пе­ред­ба­чає за­зем­ле­н­ня, обов’яз­ко­во під­клю­чіть йо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.