5 РОЗВАГ, які роз­ви­ва­ють кре­а­тив­ність, уяву і сприйня­т­тя про­сто­ру

Zhinka - - Наші Діти -

КІНЕТИЧНИЙ ПІ­СОК

Він скла­да­є­ться з чи­сто­го квар­цо­во­го пі­ску і спе­ці­аль­них зв’язу­ю­чих на­ту­раль­них ін­гре­ді­єн­тів, що за­без­пе­чує су­мі­ші в’яз­кість. Кінетичний пі­сок чудово лі­пи­ться, не ви­си­хає, не за­ли­шає плям на одязі, лег­ко за­би­ра­є­ться во­ло­гою ган­чір­кою з будь-якої по­верх­ні і не ли­пне до рук. У на­бо­рах мо­жуть бу­ти су­мі­ші рі­зних ко­льо­рів і прес-фор­ми, що дає ве­ли­кий про­стір для твор­чої фан­та­зії. Гра з пі­ском роз­ви­ває дрі­бну мо­то­ри­ку, твор­чі зді­бно­сті й зо­се­ре­дже­ність. МАСА ДЛЯ ЛІ­ПЛЕ­Н­НЯ По­да­тли­ва і гну­чка пла­сти­лі­но­ва маса яскра­вих ко­льо­рів, що без зу­силь змі­нює фор­му, — про­ста й не­за­мін­на роз­ва­га для ма­лю­ків. З неї мо­жна бу­ду­ва­ти зам­ки, лі­пи­ти фі­гур­ки зві­рів і лю­дей, ство­рю­ва­ти пла­сти­лі­но­ві кар­ти­ни то­що, а потім — зно­ву скла­сти усі де­та­лі у спе­ці­аль­ні кон­тей­не­ри за ко­льо­ром. Маса для лі­пле­н­ня має на­ту­раль­ний склад, не ли­пне до рук і не за­ли­шає жир­них плям на по­верх­нях. Ігра при­ще­плює по­си­дю­чість, роз­ви­ває дрі­бну мо­то­ри­ку і до­зво­ляє вті­лю­ва­ти рі­зні фан­та­зії. НАБОРИ СТІКЕРІВ

Окрім зви­чно­го нам ко­льо­ро­во­го й де­ко­ра­тив­но­го па­пе­ру (асор­ти­мент яко­го про­сто вра­жає!) для аплі­ка­цій мо­жна використовувати спе­ці­аль­ні набори стікерів: сті­ке­ро­ву мо­за­ї­ку, аль­бо­ми з на­лі­пка­ми, кар­ти­ни з на­лі­пок-па­є­ток, сті­ке­ри з фоль­ги й пов­сті. Та­кі твор­чі набори для най­мен­ших на­віть не пе­ред­ба­ча­ють використання но­жиць — усі де­та­лі вже за­го­тов­ле­но. Мо­жна фан­та­зу­ва­ти і кле­ї­ти!

Гра роз­ви­ває у дитини по­си­дю­чість, дрі­бну мо­то­ри­ку та вмі­н­ня кон­цен­тру­ва­ти ува­гу. ВО­ДНІ РОЗ­МА­ЛЬОВ­КИ Аль­бо­ми з во­дни­ми ма­люн­ка­ми до­зво­ля­ють ство­рю­ва­ти яскра­ві кар­тин­ки зав­дя­ки всьо­го ли­ше одно­му пен­зли­ку! По­трі­бно про­сто про­ве­сти мо­крим пен­зли­ком по зо­бра­жен­ню, і бар­ви про­яв­ля­ться. Чу­до­вий ва­рі­ант для най­мен­ших художників!

3D-РУЧКА

Во­на до­зво­ляє бу­кваль­но ма­лю­ва­ти в по­ві­трі й ство­рю­ва­ти об’єм­ні мо­де­лі. У 3D-ру­чках ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться стри­жні з пла­сти­ку, який при на­грі­ван­ні пла­ви­ться (усі на­грі­валь­ні еле­мен­ти при­хо­ва­ні!).

Гра роз­ви­ває у ді­тей кре­а­тив­ність, на­ви­чки мо­де­лю­ва­н­ня, про­сто­ро­ву уяву і сти­му­лює фан­та­зію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.