Шу­ка­є­мо житло

Zhinka - - Туристичні Маршрути -

Най­більш за­оща­дли­ві та то­ва­ри­ські оби­ра­ють ка­у­чсер­фінг.

Це он­лайн-ме­ре­жа (до­слів­но її на­зва озна­чає «ман­дрів­ка ди­ва­на­ми»), уча­сни­ки якої на­да­ють одне одно­му мі­сця для но­чів­лі без­ко­штов­но за до­мов­ле­ні­стю. Якщо ви достатньо во­ло­ді­є­те ан­глій­ською для спіл­ку­ва­н­ня і та­кий ва­рі­ант жи­тла для вас прийня­тний, ре­є­струй­тесь на couchsurfing.com.

Хо­сте­ли під­хо­дять тим, хто по­чу­ва­є­ться віль­но у «сту­дент­ській» атмо­сфе­рі. Най­де­шев­ші мі­сця — у кім­на­тах на 4 і біль­ше осіб, де ви ма­ти­ме­те вла­сне ліж­ко й ша­фку, але ви­го­ди спіль­ні для всіх. Є рі­зні ме­ре­жі для по­шу­ку опти­маль­но­го ва­рі­ан­ту, на­при­клад, hostels.com.

Якщо во­лі­є­те ав­то­ном­но­сті, най­зру­чні­ший для вас ва­рі­ант зна­йти квар­ти­ру або кім­на­ту — airbnb.com. Сер­віс бе­ре про­цент від су­ми, яку го­сті спла­чу­ють вла­сни­кам, але га­ран­тує до­три­ма­н­ня обо­ма сто­ро­на­ми сво­їх зо­бов’язань.

За­бро­ню­ва­ти но­мер у готелі чи при­ва­тні апар­та­мен­ти — будь-яко­го рів­ня сер­ві­су й вар­то­сті за ва­шим вибором — зру­чно на сай­ті booking.com. Тут же мо­жна одра­зу при­дба­ти кви­тки для ман­дрі­вок Єв­ро­пою, орен­ду­ва­ти ав­тів­ку чи за­мо­ви­ти та­ксі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.