КО­РИ­СНІ ПО­РА­ДИ

Zhinka - - Туристичні Маршрути -

1. Щоб від­по­чи­ти ма­кси­маль­но бю­дже­тно, вар­то за­хо­пи­ти із собою «СУХПАЙОК». Вран­ці у хо­сте­лі вас за­ря­дять енер­гі­єю па­ке­то­ва­ні ка­ші

(а чай і цу­кор зазвичай на спіль­ній ку­хні без­ко­штов­ні), а вдень мо­жна вла­шту­ва­ти «пі­кнік на га­ля­ви­ні». У єв­ро­пей­ських

пар­ках для цьо­го при­сто­со­ва­на ку­па сто­ли­ків і ла­во­чок!

2. Не вар­то еко­но­ми­ти на ТУРИСТИЧНІЙ СТРАХОВЦІ. У по­до­ро­жі до єв­ро­пей­ської кра­ї­ни на кіль­ка днів во­на обі­йде­ться біля со­тні гри­вень, але ви по­чу­ва­ти­ме­те­ся впев­не­но. Краще ма­ти і не ви­ко­ри­ста­ти, ніж не при­дба­ти й по­шко­ду­ва­ти!

3. Якщо ви пе­ре­ти­на­є­те кордон ав­тів­кою або пі­шо­хі­дним пе­ре­хо­дом, вас мо­жуть спі­тка­ти ве­ли­кі чер­ги. Не хо­че­те спі­зни­тись на на­сту­пний транс­порт? По­ка­жіть слу­жбов­цям КВИ­ТКИ НА ПО­ТЯГ, що на вас че­кає за кор­до­ном! Це офі­цій­на під­ста­ва для то­го, аби прой­ти кон­троль більш опе­ра­тив­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.