ЦІ­КА­ВІ ФА­КТИ

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

АРАБІДОПСИС (або рі­зу­шка Та­ля) — пер­ша ро­сли­на, яка роз­цві­ла і да­ла на­сі­н­ня в ко­смо­сі за від­су­тно­сті гра­ві­та­ції. Жит­тє­вий цикл ці­єї ма­лень­кої кві­то­чки ли­ше 6 ти­жнів. Її ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють у біо­ло­гії й ге­не­ти­ці для ви­вче­н­ня за­ко­нів і ме­ха­ні­змів спад­ко­во­сті.

Кві­ти, які до­по­ма­га­ють по­збу­ти­ся стре­су, — ЛАВАНДА, ГЕРАНЬ, ФІЗАЛІС. До ре­чі, їх актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють у ку­лі­на­рії — так са­мо, як і хри­зан­те­ми, мар­га­ри­тки, фі­ал­ки, на­гід­ки, на­стур­ції.

Чверть сто­лі­т­тя то­му аме­ри­кан­ський рент­ге­но­лог Аль­берт Рі­чардс ви­пад­ко­во по­мі­стив під про­мінь кві­тку ГІАЦИНТА. Він був вра­же­ний кра­сою та тон­кі­стю зо­бра­же­н­ня — і від­то­ді зро­бив біль­ше двох ти­сяч «рент­ге­нів­ських порт­ре­тів» кві­тів. Зараз сві­тли­ни збе­рі­га­ю­ться в му­зе­ях одно­ча­сно як цін­ні на­у­ко­ві екс­по­на­ти та пре­кра­сні ху­до­жні ви­тво­ри, що ті­шать око.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.