СПІДНИЦЯ

Zhinka - - Викрійка -

РОЗМІРИ 55 (ОТ 86, ОС 110 см) 50 (ОТ 78, ОС 102 см)

Дов­жи­на — 64 см (верх­ній край спі­дни­ці — на та­лії).

ВАМ ПОТРІБНІ:

Кар­та­та вов­ня­на тка­ни­на чи змі­ша­на ко­стюм­на тка­ни­на 1,40 м зав­шир­шки 145 см для обох роз­мі­рів; флі­зе­лін Н 410;

по­та­єм­на за­стіб­ка-бли­скав­ка дов­жи­ною 22 см та спе­ці­аль­на ла­пка шва­цької ма­ши­ни для її при­ши­ва­н­ня.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКА­НИ­НИ: легкі вов­ня­ні ко­стюм­ні тка­ни­ни, тка­ни­ни для спі­дни­ці, що три­ма­ють фор­му.

ПАПЕРОВА ВИ­КРІЙ­КА

Пе­ре­зня­ти де­та­лі ви­крій­ки.

ПРИПУСКИ

На шви, по зрі­зах і на під­гін ни­зу — 1,5 см. РОЗКРІЙ 1 – пе­ре­днє по­ло­тни­ще зі зги­ном 1х

2 – за­днє по­ло­тни­ще зі зги­ном 1х

3 – пе­ре­дня об­шив­ка зі зги­ном 1х

4 – за­дня об­шив­ка зі зги­ном 1х

ПРОКЛАДКА: при­пра­су­ва­ти про­клад­ку до об­ши­вок.

ПЛАН РОЗКЛАДКИ

Тка­ни­на зав­шир­шки 145 см. Тка­ни­ну скла­да­ти удвоє, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну. Звер­ніть ува­гу на по­єд­ну­ва­ність ор­на­мен­ту чи ма­люн­ка тка­ни­ни.

ХІД РО­БО­ТИ:

1 З ви­во­рі­тно­го бо­ку пе­ре­дньо­го по­ло­тни­ща за­стро­чи­ти склад­ки від верх­ньо­го зрі­зу до по­зна­чки-стріл­ки, ниж­че по­зна­чок склад­ки за­ме­та­ти. Склад­ки за­пра­су­ва­ти у на­прям­ку стрі­лок і за­ме­та­ти вздовж верх­ньо­го зрі­зу по­ло­тни­ща. Гли­би­ни скла­док при­ме­та­ти за дов­жи­ною шва склад­ки. У ни­жніх кін­ців швів скла­док про­кла­сти впо­пе­рек скла­док стро­чку. По­ло­тни­ще ви­стро­чи­ти уздовж швів скла­док за роз­мі­ткою.

2 З ви­во­рі­тно­го бо­ку за­дньо­го по­ло­тни­ща за­стро­чи­ти склад­ки від верх­ньо­го зрі­зу до по­зна­чки-стріл­ки, ниж­че по­зна­чок склад­ки за­ме­та­ти. Склад­ки за­пра­су­ва­ти у на­прям­ку стрі­лок і за­ме­та­ти вздовж верх­ньо­го зрі­зу по­ло­тни­ща. По­ло­тни­ще ви­стро­чи­ти уздовж швів скла­док за роз­мі­ткою, біля кін­ців швів стро­чи­ти впо­пе­рек.

3 Ви­ко­на­ти пра­вий бо­ко­вий шов. На об­шив­ках ви­ко­на­ти пра­вий бо­ко­вий шов си­ме­три­чно ана­ло­гі­чно­му шву на спі­дни­ці. Припуски швів роз­пра­су­ва­ти.

4 Уздовж лі­вих бо­ко­вих зрі­зів при­ши­ти по­та­єм­ну за­стіб­ку-бли­скав­ку. Ви­ко­на­ти лі­вий бо­ко­вий шов від ни­жньо­го зрі­зу спі­дни­ці до ни­жньо­го кінця по­та­єм­ної за­стіб­ки-бли­скав­ки.

5 Верх­ній край спі­дни­ці. Об­шив­ку скла­сти зі спі­дни­цею і при­крі­пи­ти шпиль­ка­ми до її верх­ньо­го зрі­зу. У по­та­єм­ної за­стіб­ки-бли­скав­ки від­вер­ну­ти кін­ці об­шив­ки, не до­хо­дя­чи по близь­ко 5 мм до кра­їв за­стіб­ки, і при­крі­пи­ти шпиль­ка­ми до верх­ньо­го зрі­зу спі­дни­ці. На спі­дни­ці від­вер­ну­ти припуски роз­рі­зу на ли­цьо­вий бік і при­крі­пи­ти шпиль­ка­ми до верх­ньо­го зрі­зу звер­ху об­шив­ки. Уздовж верх­ньо­го зрі­зу спі­дни­ці про­кла­сти стро­чку. Припуски роз­рі­зу від­вер­ну­ти на ви­во­рі­тний бік. Об­шив­ку від­вер­ну­ти вго­ру і на­стро­чи­ти на припуски шва близь­ко до шва на ма­кси­маль­но мо­жли­ву дов­жи­ну. Об­шив­ку від­вер­ну­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти до тасьм за­стіб­ки-бли­скав­ки. Ни­жній зріз об­шив­ки при­ши­ти до при­пу­сків пра­во­во­го бо­ко­во­го шва і до гли­бин скла­док.

6 Вийня­ти на­мі­тку зі скла­док. При­пуск на під­гін ни­зу за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і на­стро­чи­ти у край. Вни­зу при­пра­су­ва­ти зги­ни скла­док.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.