Відповідає адво­кат Те­тя­на ЛЕЖУХ

Zhinka - - Маєте Право -

Чи має право ро­бо­то­да­вець пе­ре­ве­сти ме­не на ін­шу по­са­ду без мо­єї на те зго­ди, якщо я ва­гі­тна?

Ми­ро­сла­ва, смт Ям­піль, Хмель­ни­цька обл. Т.Л.: Згі­дно ст. 31 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни, ро­бо­то­да­вець не має пра­ва ви­ма­га­ти від пра­ців­ни­ка ви­ко­на­н­ня ро­бо­ти, не об­умов­ле­ної тру­до­вим до­го­во­ром. То­му, якщо ви­ни­кає по­тре­ба змі­ни­ти роботу, яку ви­ко­нує пра­ців­ник, у то­му чи­слі шляхом пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шу роботу, необхідно змі­ни­ти і від­по­від­ні умо­ви йо­го тру­до­во­го до­го­во­ру (або укла­сти но­вий тру­до­вий до­го­вір).

По­ня­т­тя «пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шу роботу» ви­зна­ча­є­ться у п. 31 по­ста­но­ви Пле­ну­му Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни «Про практику роз­гля­ду су­да­ми тру­до­вих спо­рів» від 6 ли­сто­па­да 1992 р. № 9, від­по­від­но до яко­го пе­ре­ве­де­н­ням на ін­шу роботу вва­жа­є­ться до­ру­че­н­ня пра­ців­ни­ко­ві ро­бо­ти, яка не відповідає спе­ці­аль­но­сті, ква­лі­фі­ка­ції чи по­са­ді, ви­зна­че­ним у тру­до­во­му до­го­во­рі.

Будь-яке пе­ре­ве­де­н­ня пра­ців­ни­ків на ін­шу роботу до­пу­ска­є­ться ли­ше за їхньою зго­дою. Зго­да не потрібна при пе­ре­ве­ден­ні на ін­шу роботу на тер­мін до одно­го мі­ся­ця і якщо во­на не про­ти­по­ка­за­на пра­ців­ни­ко­ві за ста­ном здоров’я (ст. 33 КЗпП). Про­те і в цих ви­пад­ках за­бо­ро­не­но тим­ча­со­во пе­ре­во­ди­ти на ін­шу роботу ва­гі­тних жі­нок, жі­нок, які ма­ють ди­ти­ну-ін­ва­лі­да або ди­ти­ну ві­ком до ше­сти ро­ків, а та­кож осіб ві­ком до 18 ро­ків без їхньої зго­ди.

Про зго­ду пра­ців­ни­ка на здій­сне­н­ня та­ко­го пе­ре­ве­де­н­ня повинно бу­ти за­зна­че­но в на­ка­зі, а отже ви­да­ча від­по­від­но­го на­ка­зу без та­кої зго­ди є не­за­кон­ною та мо­же бу­ти оскар­же­на в су­до­во­му по­ряд­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.