Відповідає юрист По­лі­на ПАВЛЮК

Zhinka - - Маєте Право -

Я був уси­нов­ле­ний в 11 ро­ків.

У 16 ро­ків отри­мав па­спорт на прі­зви­ще сім’ї , яка ме­не уси­но­ви­ла. Та­кож бу­ло змі­не­но сві­до­цтво про моє народження. Чи мо­жу я те­пер прийня­ти спад­щи­ну пі­сля смер­ті рі­дно­го ба­тька?

Ро­сти­слав Дми­трук, м. Дні­про

П.П.: Спад­ку­ва­н­ня уси­нов­ле­ни­ми вре­гу­льо­ва­но ст. 1260 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Ча­сти­ною 3 пе­ред­ба­че­но умо­ви, а та­кож ви­чер­пний пе­ре­лік ро­ди­чів за по­хо­дже­н­ням, пі­сля смер­ті яких уси­нов­ле­ний має право на спад­ку­ва­н­ня. Зі змі­сту ці­єї ча­сти­ни ви­пли­ває, що за будь-яких умов уси­нов­ле­ний не має пра­ва на спад­ку­ва­н­ня за рі­дним батьком.

Мо­го си­на по­би­ли одно­лі­тки, і те­пер він перебуває в лі­кар­ні. Я звер­ну­ла­ся до по­лі­ції із за­явою. Сьо­го­дні отри­ма­ла від слід­чо­го пи­сьмо­ву від­мо­ву у вне­сен­ні ві­до­мо­стей про зло­чин до ЄРДР. Що це озна­чає і як ді­я­ти те­пер?

Ксе­нія Ми­хай­лів­на, м. Ки­їв

П.П.: Від­по­від­но до ч. 1 ст. 214 КПК Укра­ї­ни слід­чий, про­ку­рор не­від­кла­дно, але не пі­зні­ше 24 годин пі­сля по­да­н­ня за­яви, зо­бов’яза­ний вне­сти від­по­від­ні ві­до­мо­сті до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань, роз­по­ча­ти розслідування та че­рез 24 го­ди­ни з мо­мен­ту вне­се­н­ня та­ких ві­до­мо­стей на­да­ти за­яв­ни­ку ви­тяг з ЄРДР. З цьо­го слі­дує, що отри­ма­на ва­ми від­по­відь є не­за­кон­ною. Без­ді­яль­ність слід­чо­го, яка по­ля­гає у нев­не­сен­ні ві­до­мо­стей про кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня до ЄРДР пі­сля отри­ма­н­ня за­яви мо­жна оскар­жи­ти про­ку­ро­ру або слід­чо­му суд­ді, які зо­бов’яжуть цьо­го слід­чо­го вне­сти та­кі ві­до­мо­сті. Гра­мо­тне скла­да­н­ня по­ді­бних скарг потребує від­по­від­них знань і до­сві­ду, то­му ра­джу вам звер­ну­ти­ся до адво­ка­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.