Де – пи­сан­ка, де – мо­тан­ка, де – кра­шан­ка…

Zhinka - - Вічні Цінності -

Най­кра­щи­ми для ри­ту­а­лу вва­жа­ють яй­ця «пер­ві­сток» — ку­рей, які тіль­ки по­ча­ли не­сти­ся, а во­ду для роз­ве­де­н­ня фарб — із роз­то­пле­но­го сні­гу.

КРА­ШАН­КИ, у кін­ці ХІХ сто­лі­т­тя — га­лун­ки, ма­льо­ван­ки, гал­ки — роз­фар­бо­ва­ні одно­ко­лір­ні яй­ця. Це най­про­сті­ша із те­хнік: зва­ре­не яй­це на пев­ний час по­трі­бно по­мі­сти­ти у роз­чин фар­би або ж си­ре від­ва­ри­ти у лу­шпин­ні ци­бу­лі то­що.

ДРЯПАНКИ, СКРЯБАНКИ, РІЗЬБЯНКИ, СКРОБАНКИ ви­ко­на­ні ви­шкря­бу­ва­н­ням гол­кою, шпиль­кою чи цвя­шком на за­фар­бо­ва­ній по­верх­ні яй­ця ажур­но­го або гео­ме­три­чний ор­на­мен­ту. Так, на ко­льо­ро­во­му тлі ство­рю­ють бі­лий ві­зе­ру­нок.

КРАПАНКИ ро­блять на­не­се­н­ням на шка­ра­лу­пу яй­ця рі­зно­го роз­мі­ру кра­пок з по­чер­го­вим за­ну­ре­н­ням йо­го у фар­бу (від сві­тлої до тем­ної). Пі­сля цьо­го віск зні­ма­ють, а з рі­зно­барв­них ця­ток на ко­ри­чне­во­му, чор­но­му або си­ньо­му тлі утво­рю­є­ться спе­ци­фі­чний ме­ре­хтли­вий ефект. Ві­зе­рун­ки кра­пок мо­жуть бу­ти впо­ряд­ко­ва­ни­ми та не­впо­ряд­ко­ва­ни­ми.

ПИ­САН­КИ ство­ре­ні у най­скла­дні­шій із те­хнік, що ви­ма­гає май­стер­но­сті та фан­та­зії. Спо­ча­тку про­стим олів­цем ма­лю­ють лі­нії, які роз­ді­ля­ють яй­це на пло­щи­ни. Да­лі пи­са­чком (спе­ці­аль­ним ін­стру­мен­том) на­би­ра­ють га­ря­чо­го во­ску, при­ту­ля­ють йо­го отво­ром до яй­ця і пи­шуть по лі­ні­ях, по­зна­че­них олів­цем. Пі­сля цьо­го яй­це по­чер­го­во за­ну­рю­ють у рі­зні фар­би, а по­тім сти­ра­ють віск.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.