Вив­ча­є­мо ети­ке­тку

Zhinka - - Краса -

Ча­сто ви­ро­бни­ки під ви­гля­дом на­ту­раль­ної ко­сме­ти­ки про­по­ну­ють усе, що зав­го­дно. Маєте зна­ти, що на­ту­раль­ною біо­ло­гі­чно чи­стою про­ду­кці­єю не є:

ко­сме­ти­ка, на ети­ке­тці (упаковці) ко­трої не вка­за­но пов­ний пе­ре­лік ін­гре­ді­єн­тів;

засоби, ко­трі при ви­ро­бни­цтві те­сту­ва­ли на тва­ри­нах;

про­ду­кція ви­го­тов­ле­на з ви­ко­ри­ста­н­ням син­те­ти­чних жи­рів та олій, син­те­ти­чних кон­сер­ван­тів, мі­не­раль­них ки­слот, га­ло­ге­нов­мі­сних огра­ні­чних спо­лук, му­ра­ши­ної ки­сло­ти.

ПОВ­НІ­СТЮ ПЕ­РЕ­ЙТИ НА ОРГАНІКУ ЧИ КОМ­БІ­НУ­ВА­ТИ

ЇЇ ІЗ СИНТЕТИКОЮ — ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ВАШИХ ОСОБИСТИХ ПО­ТРЕБ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКІ­РИ, ВОЛОССЯ. ЯКЩО ЗА­СІБ ДІЙ­СНО

ПО­КА­ЗУЄ ГАРНИЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ, ЧО­МУ Б НИМ НЕ КО­РИ­СТУ­ВА­ТИ­СЯ?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.