ЗЕ­ЛЕ­НИЙ КАСТИНГ

Осо­бли­ву ува­гу слід при­ді­ли­ти ви­бо­ру ро­слин, яким ма­ють під­хо­ди­ти всі умо­ви ва­шо­го го­ро­ду.

Zhinka - - Дача -

1 Оби­рай­те ро­сли­ни і сор­ти, які лег­ко при­сто­су­ю­ться до мі­сця сво­го про­жи­ва­н­ня — ґрун­ту, осві­тле­н­ня, зволоження і дре­ну­ва­н­ня зем­лі. Що кра­ще ада­пту­ю­ться до умов, то здо­ро­ві­ши­ми та стій­кі­ши­ми до во­ро­жих на­па­дів во­ни бу­дуть.

2 Шу­кай­те роз­са­ду, ви­ро­ще­ну без хі­мі­чних до­брив і пе­сти­ци­дів, на мі­сце­вих рин­ках та у те­пли­чних го­спо­дар­ствах, де про­да­ють мі­сце­ву ж, тоб­то най­кра­ще при­сто­со­ва­ну до мі­сця сво­го май­бу­тньо­го про­жи­ва­н­ня, роз­са­ду.

3 Ово­чі та кві­ти під зріз ви­са­джуй­те на не­ши­ро­кі гряд­ки щіль­но: так, щоб обро­бля­ти ро­сли­ни з обох бо­ків гряд­ки, не за­хо­дя­чи на неї (іде­аль­ні — під­ня­ті гряд­ки). Це за­ва­жа­ти­ме ро­сту бур’янів і до­зво­лить еко­ном­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ду та до­бри­ва. Для віль­ної цир­ку­ля­ції повітря зро­біть між по­сад­ка­ми ро­слин до­сить про­сто­рі між­ря­д­дя, щоб від­би­ти гриб­ко­ві ата­ки.

4 Зва­жай­те, що мі­ні­а­тюр­на роз­са­да зго­дом ви­ро­сте у пов­но­цін­ні ро­сли­ни і не за­бу­вай­те про­рі­джу­ва­ти по­сад­ки для кра­що­го їх осві­тле­н­ня та про­ві­трю­ва­н­ня.

5 За бра­ку мі­сця ма­кси­маль­но ви­со­кі вро­жаї да­ва­ти­муть на­сту­пні куль­ту­ри:

ін­де­тер­мі­нан­тні то­ма­ти: ро­сли­на від­ро­щу­ва­ти­ме нові гіл­ки і да­ва­ти­ме пло­ди до за­мо­роз­ків;

не­гі­бри­дна квасоля зви­чай­на (Phaseolus vulgaris): ро­сти­ме і пло­до­но­си­ти­ме до мо­ро­зів за умо­ви, що ви її вча­сно обри­ва­ти­ме­те;

кабачки, осо­бли­во гі­бри­дні: усе, що ка­жуть про їх над­зви­чай­ну вро­жай­ність — прав­да;

ман­гольд (ли­сто­вий бу­ряк): за­без­пе­чив­ши на­ле­жний по­лив, ви зри­ва­ти­ме­те зе­ле­ні ли­сто­чки мі­ся­ця­ми;

го­рох цукри­стий (вжи­ва­ють стру­чки) та моз­ко­вий: мі­ні­мум до­гля­ду — і ви ла­су­ва­ти­ме­те сма­чни­ми пло­да­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.