Ана­ста­сія КАСІЛОВА,

Zhinka - - Тема Номера - Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

ве­ду­ча (мей­ко­вер-шоу «Мі­сія: кра­са», «Укра­ї­на»)

— На­віть якщо ви впер­то не бе­ре­те до ува­ги гло­баль­ну за­гро­зу для пла­не­ти — про­сто по­ду­май­те, чи при­єм­но бу­де вам і ва­шим ді­тям жи­ти у за­бру­дне­но­му сві­ті та хо­ди­ти не­чи­сти­ми ву­ли­ця­ми? То­му для ме­не тур­бо­та про дов­кі­л­ля — це, на­сам­пе­ред, про­бле­ма смі­т­тя, яке лю­ди за­ли­ша­ють по со­бі. Еле­мен­тар­ні ж ре­чі: сте­жи­ти за тим, щоб від­хо­ди по­тра­пля­ли в ур­ну, а не по­за неї, а якщо їх не ви­ста­чає — ста­ви­ти са­мим. До ре­чі, ба­га­то мо­їх зна­йо­мих так і ро­блять.

Сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя у нас по­ки не ду­же по­пу­ляр­не, та при­найм­ні мо­жна йо­го утрам­бо­ву­ва­ти. Пла­сти­ко­ві пля­шки без кри­ше­чок скла­да­ти щіль­но — це змен­шить ку­пи сміт­тє­зва­лищ.

Ско­ро роз­по­чне­ться се­зон пі­кні­ків. Ми з дру­зя­ми ду­же лю­би­мо від­по­чи­ва­ти на Ки­їв­сько­му мо­рі, та ко­жної ве­сни я спо­сте­рі­гаю там жа­хли­ву кар­ти­ну: лю­ди при­їжджа­ють на ав­то­мо­бі­лях і все одно за­ли­ша­ють від­хо­ди! Нев­же на­сту­пно­го ро­ку їм спо­до­ба­є­ться си­ді­ти на сво­їй же ку­пі смі­т­тя? Тож за­зви­чай я пі­сля пі­кні­ка при­би­раю не ли­ше своє смі­т­тя, але й чу­же.

Ду­маю, що ці­ни на ко­му­наль­ні по­слу­ги вже дав­но на­вчи­ли укра­їн­ців еко­но­мії во­ди та сві­тла. Зві­сно, хо­ті­ло­ся

б, аби це бу­ло зу­мов­ле­не не ли­ше за­оща­дже­н­ням ко­штів, але й ро­зу­мі­н­ням то­го, на­скіль­ки цін­ни­ми є при­ро­дні ре­сур­си.

Я пе­ре­ко­на­на, що крім фі­зи­чно­го, ду­же ва­жли­во дба­ти і про ду­хов­не здо­ров’я. А во­но без­по­се­ре­дньо пов’яза­не з тим, що нас ото­чує. Якщо це ку­пи смі­т­тя та бру­ду, то й лю­ди ста­ва­ти­муть зли­ми та роз­дра­то­ва­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.