ГРА­ФІК ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ ЗНО-2018:

Zhinka - - Актуально -

Ма­те­ма­ти­ка — 22 трав­ня Укра­їн­ська мо­ва і лі­те­ра­ту­ра — 24 трав­ня

Іспан­ська мо­ва — 29 трав­ня Ні­ме­цька мо­ва — 29 трав­ня Фран­цузь­ка мо­ва — 29 трав­ня Ан­глій­ська мо­ва — 1 черв­ня Бі­о­ло­гія — 4 черв­ня

Історія Укра­ї­ни — 6 черв­ня Ге­о­гра­фія — 8 черв­ня

Фі­зи­ка — 11 черв­ня

Хі­мія — 13 черв­ня

Ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів ЗНО-2018 — до 21 черв­ня

До­да­тко­ва се­сія ЗНО-2018 прой­де 2–11 ли­пня. Гра­фік про­ве­де­н­ня те­сту­вань бу­де за­твер­дже­но до 30 кві­тня

ЗНО на ма­гі­стра­ту­ру: Ре­є­стра­ція з 14 трав­ня до 5 черв­ня

Іно­зем­на мо­ва — 11 ли­пня Право та за­галь­ні на­вчаль­ні прав­ни­чі ком­пе­тен­тно­сті — 13 ли­пня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.