Міф чи реальність?

Zhinka - - Історія З Життя -

Пе­ре­їзд до Йор­да­нії роз­він­чав чи­ма­ло мі­фів про араб­ський світ і зди­ву­вав осо­бли­во­стя­ми куль­ту­ри, які, на­го­ло­шує Ві­кто­рія, мо­жуть ста­ти до­ре­чни­ми і для ін­ших на­ро­дів:

СТАВ­ЛЕ­Н­НЯ ДО ЖІНКИ. Му­дра дру­жи­на у му­суль­ман, де фа­кто, — го­ло­ва сім’ї, адже гур­тує дов­ко­ла се­бе усіх та ви­рі­шує ва­жли­ві ро­дин­ні пи­та­н­ня.

КУЛЬТ БАТЬКІВ. Про­ти во­лі батьків ні­хто і ні­ко­ли не йде. Мій чо­ло­вік, по­вер­та­ю­чись до­до­му, ко­жно­го дня за­хо­дить при­ві­та­ти­ся до батьків.

ЧО­ЛО­ВІК МАЄ БУ­ТИ НА ПІВСХОДИНКИ ВИЩЕ від жінки (осві­та, ро­бо­та, со­ці­аль­ний ста­тус).

ЛІКАРНІ, ПЕРУКАРНІ, ШКОЛИ (за ви­ня­тком при­ва­тних) роз­по­ді­ле­ні за ста­т­тю. По­ру­ши­ти прин­цип мо­жна заради жи­т­тя лю­ди­ни.

ЯКЩО ЧО­ЛО­ВІК НЕКОРЕКТНО ЗВЕРНУВСЯ ДО ЧУЖОЇ ЖІНКИ, во­на мо­же по­скар­жи­ти­ся у по­лі­цію.

ЯКЩО ХОЧЕШ, ЩОБ ЛЮ­ДИ­НА ТЕБЕ ЛЮБИЛА, НАГОДУЙ ЇЇ! Гості за обі­дом чи ве­че­рею для йор­дан­ців — зви­чне яви­ще.

ПОДРУЖЖЯ, УТВОРЕНІ ДВОЮРІДНИМИ БРАТАМИ Й СЕСТРАМИ, ти­по­ві для араб­сько­го сві­ту. То­му шлю­би з іно­зем­ка­ми змі­шу­ють (онов­лю­ють) їхню кров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.