КОД ДО­БРА

Zhinka - - Вічні Цінності -

По­над сто сим­во­лі­чних ма­люн­ків, за до­слі­дже­н­ня­ми на­у­ков­ців, має укра­їн­ська пи­сан­ка, біль­шість із ві­зе­рун­ків ви­ко­ри­сто­ву­ють для роз­пи­су і сьо­го­дні. Тож, який са­краль­ний код на­но­си­мо на яй­це, зо­бра­жу­ю­чи пта­хів, зі­рок чи сон­це?

СОН­ЦЕ — Бо­же­ствен­не сві­тло. ХРЕСТ — символ Все­сві­ту, чо­ти­рьох сто­рін сві­ту, пір ро­ку, сти­хії… У хри­сти­ян­стві — озна­чає стра­ж­да­н­ня, смерть і во­скре­сі­н­ня, яким цер­ква все по­чи­нає, бла­го­слов­ляє та освя­чує. КВІ­ТИ — ра­дість, кра­са, діти, про­дов­же­н­ня ро­ду. СПІРАЛЬ — знак пло­дю­чо­сті, пли­ну ча­су. ТРИРІГ — озна­чує свя­щен­не чи­сло «три», свя­тий во­гонь, Свя­ту Трій­цю. ЗІРКА — символ ко­ха­н­ня.

ПТАХ — на­пів­зем­на, на­пів­не­бе­сна істо­та, про­від­ник сон­ця та Бо­жо­го сві­тла, охо­ро­нець від зла, символ во­зне­сі­н­ня до Бо­га. ГІЛКА — ро­дю­чість, не­скін­чен­не жи­т­тя. ПІВЕНЬ — про­ві­сник дня, сто­рож до­бра, символ сві­тла, що здо­ла­ло тем­ря­ву, символ Хри­ста. КІНЬ — не­втом­ний рух сон­ця; образ без­стра­шно­го ві­сни­ка ві­ри. РИБА — во­да, жи­т­тя, здо­ров’я. ВИНОГРАД — символ ро­ду; ви­но­гра­дна ло­за — символ Хри­ста.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.