ТОНКОЩІ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Zhinka - - Краса -

Слід ро­зу­мі­ти, що «на­ту­раль­на», «ор­га­ні­чна» ко­сме­ти­ка та «біо­ко­сме­ти­ка» — не си­но­ні­ми:

1

Згі­дно з юри­ди­чни­ми нор­ма­ми «на­ту­раль­ною» вже мо­жна на­зва­ти про­ду­кцію, до скла­ду ко­трої вхо­дить хо­ча б один на­ту­раль­ний ін­гре­ді­єнт.

2

Ор­га­ні­чна ко­сме­ти­ка має мі­сти­ти мі­ні­мум 95% на­ту­раль­них скла­до­вих, ко­жен з яких сер­ти­фі­ко­ва­ний. Ро­сли­ни, ви­тяж­ки та екс­тра­кти з ко­трих вхо­дять у склад та­ких за­со­бів, по­вин­ні ви­ро­щу­ва­ти­ся без хі­мі­чних до­брив і за­со­бів за­хи­сту від шкі­дни­ків. Ко­ри­сні ре­чо­ви­ни із ро­слин­ної си­ро­ви­ни для ор­га­ні­чних за­со­бів

мо­жна ви­до­бу­ва­ти ли­ше при­ро­днім шля­хом — ви­тяж­кою, екс­тра­гу­ва­н­ням. До то­го ж, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки біо­роз­чин­ні ма­те­рі­а­ли для упа­ков­ки і не те­сту­ва­ти про­ду­кцію на тва­ри­нах.

3

Знак рів­но­сті мо­жна по­ста­ви­ти між «ор­га­ні­чною» та «біо­ко­сме­ти­кою»: во­на та­кож на 95% ство­ре­на з на­ту­раль­них ін­гре­ді­єн­тів. Але мо­же мі­сти­ти про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня. За умо­ви, що під час їх отри­ма­н­ня тва­ри­ни не стра­жда­ли, при­мі­ром мо­ло­ко, мед.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.