З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Zhinka - - Тема Номера -

Пи­шу у са­му ре­да­кцію, бо ні­хто ме­ні не мо­же да­ти від­по­віді: чо­му так зрід­ка мо­жна по­ба­чи­ти ва­ше ви­да­н­ня у кі­о­сках пре­си та на роз­клад­ках? Нам про­по­ну­ють ку­пу глян­це­вих ро­сій­сько­мов­них ви­дань, а ці­ка­во­го, акту­аль­но­го і по­трі­бно­го (і від то­го не менш кра­си­во­го) укра­ї­но­мов­но­го тре­ба ще по­шу­ка­ти. Ра­да, що зна­йшла для се­бе «Жін­ку»...

Оль­га Ми­ко­ла­їв­на Во­рон­чак, м. Ко­ро­стень Оль­го Ми­ко­ла­їв­но, ми ра­ди­мо усім на­шим чи­та­чам пе­ред­пла­ти­ти жур­нал і отри­му­ва­ти ко­жен при­мір­ник по­штою, за­мість шу­ка­ти на роз­клад­ках. Наш пе­ред­пла­тний ін­декс 74421 — у всіх від­ді­ле­н­нях Укр­по­шти.

На об­кла­дин­ці: те­ле­ве­ду­ча Лі­дія Та­ран.

Фо­то на­да­но прес-слу­жбою ка­на­лу «1+1». Фо­то­граф: Ро­сти­слав Рі­пка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.