НАШІ ДІТИ

ЯК ЛЕГ­КО І ВЕСЕЛО ЗА­ЛУ­ЧИ­ТИ ДІ­ТЕЙ ДО РО­БО­ТИ У САД­КУ ТА НА ГО­РО­ДІ — ПО­РА­ДИ ЕКС­ПЕР­ТІВ.

Zhinka - - Тема Номера - Ган­на Терн

За­лу­ча­є­мо ма­лят до ро­бо­ти у са­ду та на го­ро­ді

Са­до­во­го­ро­дні ро­бо­ти — чу­до­вий ва­рі­ант для ди­тя­чо­го хо­бі, ко­ри­сно­го для ті­ла, ду­ші й ро­зу­му. Адже, пі­клу­ю­чись про вла­сну гряд­ку (під ва­шим, зви­чай­но ж, не­нав’язли­вим кон­тро­лем), ма­ля вчи­ти­ме­ться тур­бо­ті про дов­кі­л­ля, лю­бо­ві до пра­ці, від­по­від­аль­но­сті й тер­пін­ню. Пра­цю­ю­чи ру­ка­ми з на­сі­н­ням, зем­лею, ро­сли­на­ми, юні агро­но­ми роз­ви­ва­ти­муть мо­то­ри­ку. Що вже ка­за­ти про ко­ристь лег­ких і при­єм­них фі­зи­чних вправ (пер­ші зав­да­н­ня для ма­лю­ків ма­ють бу­ти ці­ка­ви­ми та не­скла­дни­ми) на сві­жо­му по­ві­трі! До то­го ж, ро­бо­ти у сад­ку мо­жна до­пов­ню­ва­ти ці­ка­ви­ми зав­да­н­ня­ми з ма­те­ма­ти­ки, бо­та­ні­ки, ло­гі­ки і на­віть лі­те­ра­ту­ри. На­при­клад, ви­мі­рю­ва­ти й ви­ра­хо­ву­ва­ти, як ви­ро­сла ро­сли­на за ти­ждень, а вве­че­рі — ра­зом про­чи­та­ти про її ко­ри­сні вла­сти­во­сті або ви­вчи­ти про неї вір­шик. А чого вар­те ли­ше емо­цій­не за­до­во­ле­н­ня!

СПРА­ВА У ФОР­МІ

Ди­ти­ну біль­ше за­ці­ка­вить гряд­ка не­зви­чної фор­ми — зірка, со­не­чко з про­мін­чи­ка­ми, зи­ґзаґ... Якщо ва­ші ма­лень­кі по­мі­чни­ки за­ба­жа­ють прикрасити свою гряд­ку, не за­пе­ре­чуй­те. До­по­мо­жіть по­ста­ви­ти, на­при­клад, гли­ня­но­го їжа­чка­охо­рон­ця або й про­сто пла­стма­со­ву ігра­шку.

СВІЙ ІНВЕНТАР

Щоб усе бу­ло «по­справ­жньо­му», ди­тя­чі пла­сти­ко­ві ві­дер­ця та ло­па­тки не зго­дя­ться. Ма­лю­ку зру­чно бу­де пра­цю­ва­ти з на­бо­ром не­ве­ли­чких ме­та­ле­вих ін­стру­мен­тів для до­гля­ду за кім­на­тни­ми кві­та­ми, ко­трі мо­жна при­дба­ти у крам­ни­ці для са­дів­ни­цтва.

МІ­НІ­МУМ ДО­ГЛЯ­ДУ

Са­джай­те лег­кі у до­гля­ді ро­сли­ни. На­при­клад, по­ряд із зе­лен­ню по­са­діть ку­ку­ру­дзу, го­рох, стру­чко­ву ква­со­лю та кіль­ка на­сі­нин со­ня­ха. Їх до­ста­тньо в мі­ру по­ли­ва­ти, іно­ді роз­пу­шу­ва­ти зем­лю та під­ста­ви­ти опо­ри, ко­ли це ста­не по­трі­бно.

ШВИДКИЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ

Ма­лю­ки ще не вмі­ють і не лю­блять дов­го че­ка­ти — оби­рай­те ті куль­ту­ри,

яки­ми мо­жна бу­де по­ла­су­ва­ти вже ско­ро. У кві­тні – трав­ні на­стає час сі­я­ти кріп, пе­тру­шку, са­ла­ту, редь­ку і ре­ди­ску. За гар­ної по­го­ди та до­гля­ду пер­шим вро­жа­єм ла­су­ва­ти­ме­те вже за 2–3 ти­жні. По­ба­чи­те: ди­ти­на із за­до­во­ле­н­ням їсти­ме са­лат із ви­ро­ще­ної сво­ї­ми ру­ка­ми зе­ле­ні й ре­ди­ски, які до цьо­го на­віть не ку­шту­ва­ла.

ПРО­СТІ ОСНО­ВИ

Нав­чіть не­скла­дно­му: як ро­би­ти лун­ки, за­гор­та­ти на­сі­н­ня у зем­лю, по­ли­ва­ти та ви­ри­ва­ти бур’яни. Уже три­рі­чне ма­ля зда­тне з ма­ми­ною до­по­мо­гою ово­ло­ді­ти ци­ми не­скла­дни­ми опе­ра­ці­я­ми.

ІСТОРІЯ УСПІ­ХУ

За­пи­суй­те у «Що­ден­ник са­дів­ни­ка», що та ко­ли по­са­ди­ли, на який день з’яви­ли­ся схо­ди, бу­то­ни, кві­ти чи пер­ші пло­ди. Стар­ші діти мо­жуть ро­сли­ни на­віть за­ма­льо­ву­ва­ти, від­мі­ча­ти їх ви­со­ту. За­пи­шіть, ко­ли зби­ра­ли вро­жай і що при­го­ту­ва­ли із са­до­ви­ни й го­ро­ди­ни.

БЕЗПЕКА ПО­НАД УСЕ

Нав­чіть, що са­до­вим ін­вен­та­рем слід ко­ри­сту­ва­ти­ся за при­зна­чен­

ням і кла­сти все на мі­сце. Не мо­жна сі­да­ти чи ста­ва­ти ко­лі­на­ми на зем­лю, у со­ня­чні дні на­ле­жить за­хи­ща­ти го­ло­ву ко­син­кою чи па­на­мою й обов’яз­ко­во ми­ти пі­сля ро­бо­ти ру­ки, а та­кож — зі­бра­ні пло­ди. Пе­ре­ко­най­те­ся, що на ді­лян­ці не­має гли­бо­ких від­кри­тих єм­но­стей з во­дою, до­щок із цвя­ха­ми та у не­до­сту­пні мі­сця при­бра­ні всі до­бри­ва, го­стрі ме­та­ле­ві й еле­ктро­ін­стру­мен­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.