АСТРОПРОГНОЗ

Zhinka - - Тема Номера -

на кві­тень

Овен

Місяць ви­да­сться не­про­стим для кві­тне­вих іме­нин­ни­ків. Астро­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють Ов­нам не роз­по­чи­на­ти но­вих про­е­ктів, та й уза­га­лі уни­ка­ти будь-яких сут­тє­вих змін. Кра­ще зо­се­ре­ди­ти­ся на уста­ле­них прі­о­ри­те­тах, го­лов­ні з яких — рі­дний дім і сім’я. Во­ни ста­нуть дже­ре­лом сил і енер­гії.

+ 5, 9, 12, 18, 21, 29

4, 6, 10, 14, 24, 30

Те­лець

Не­ста­ла «по­го­да» па­ну­ва­ти­ме не тіль­ки за ві­кном, але й у ва­шо­му жит­ті. Най­кра­ща та­кти­ка — стри­ма­ність і ра­ціо­наль­ність у ви­рі­шен­ні про­блем. У стосунках з близь­ки­ми вмій­те вча­сно ви­зна­ти свою про­ви­ну. За­те ви не пе­ре­йма­ти­ме­те­ся че­рез фі­нан­си і стан здо­ров’я.

+ 3, 5, 7, 17, 21, 25

9, 12, 15, 18, 27, 29

Бли­зня­та

Місяць за­га­лом бу­де ста­біль­ним у всіх сфе­рах, якщо ви не вда­ва­ти­ме­те­ся до ім­пуль­сив­них дій і рі­шень. Ве­сна до­дасть ро­ман­ти­ки сто­сун­кам з ко­ха­ною лю­ди­ною і те­пла ро­дин­но­му колу. Для вас — вда­ла по­ра взя­ти шлюб. Змі­цни­ти здо­ров’я до­по­мо­жуть про­гу­лян­ки і спорт на сві­жо­му по­ві­трі.

+ 5, 7, 13, 17, 23, 28

1, 3, 9, 12, 15, 20, 29

Рак

Зір­ки обі­ця­ють вам не­ймо­вір­но вда­лий місяць, осо­бли­во у про­фе­сій­ній сфе­рі. Зві­сно, ваша актив­ність бу­де від­по­від­но від­зна­че­на ма­те­рі­аль­но. Не мар­нуй­те свою енер­гію на не­ва­жли­ві спра­ви, кра­ще при­свя­тіть час ви­рі­шен­ню по­бу­то­вих пи­тань і сі­мей­них по­треб. Ваша тур­бо­та за­без­пе­чить за­ти­шок і гар­мо­нію у ро­ди­ні. + 1, 7, 12, 17, 24, 23, 30

4, 9, 13, 15, 20, 29

Лев

Астро­ло­ги ра­дять вам за­раз зо­се­ре­ди­ти­ся на по­то­чних спра­вах і не бу­ду­ва­ти пла­нів на­пе­ред, аби уни­кну­ти роз­ча­ру­ва­н­ня. Ско­ри­стай­те­ся при­ро­днім опти­мі­змом, і будь-які скла­дно­щі спри­ймай­те як щось ско­ро­ми­ну­ще. Віль­ний час вар­то про­ве­сти в ро­ди­ні чи уса­мі­тнив­ши­ся.

+ 1, 4, 5, 13, 18, 27, 28

6, 8, 15, 22, 23, 29

Ді­ва

Кві­тень по­ті­шить вас спо­кій­ним пли­ном — ма­ти­ме­те час на­со­ло­ди­ти­ся ве­сною. Зір­ки спри­я­ти­муть тим, хто вміє пра­цю­ва­ти зо­се­ре­дже­но, — а це са­ме про вас. Ба­жа­но не по­спі­ша­ти з но­ви­ми про­е­кта­ми чи іде­я­ми та уни­ка­ти гро­шо­вих по­зик. Не по­кла­дай­те­ся на вла­сні ілю­зії.

+ 1, 3, 7, 17, 20, 30

9, 10, 15, 19, 25, 29

Те­ре­зи

Кві­тень на­дасть вам мо­жли­вість під­ви­щи­ти про­фе­сій­ну май­стер­ність і змі­цни­ти своє фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще. Го­лов­не — будь­те впев­не­ни­ми у со­бі та не від­хи­ляй­те до­по­мо­гу збо­ку. У стосунках з близь­ки­ми ці­нуй­те до­ві­ру і на­ма­гай­те­ся біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти ро­ди­ні. Дві­чі пе­ре­ві­ряй­те усю до­ку­мен­та­цію!

+ 5, 10, 17, 22, 23

1, 3, 11, 12, 15, 21, 27, 29

Скор­піон

Ав­то­ри­тет, що ви за­слу­жи­ли у ко­ле­кти­ві, від­криє вам пер­спе­кти­ви кар’єр­но­го ро­сту. Не сум­ні­вай­те­ся: ваш ін­те­лект і до­свід до­зво­лять впо­ра­ти­ся з но­ви­ми обов’яз­ка­ми. Емо­цій­ний під­йом та опти­мізм слу­жи­ти­муть кра­щою про­фі­ла­кти­кою ве­сня­ної де­пре­сії, але по­дбай­те про зба­лан­со­ва­ну ді­є­ту.

+ 6, 8, 11, 17, 20, 25

1, 4, 13, 15, 23, 30

Стрі­лець

Ви не змо­же­те спро­гно­зу­ва­ти ре­зуль­та­ту не­о­бду­ма­них вчин­ків і не­зва­же­них фраз, тож, за по­ра­дою астро­ло­гів, будь­те у всьо­му яко­мо­га стри­ма­ні­ши­ми. Са­мо­кри­ти­чність і ди­пло­ма­ти­чність — ри­си, що осо­бли­во потрібні вам у кві­тні.

+ 9, 10, 13, 14, 22, 23

4, 6, 8, 16, 24, 25, 26

Ко­зе­ріг

Ваша про­ду­ктив­на ро­бо­та бу­де ви­на­го­ро­дже­на фі­нан­со­ви­ми бо­ну­са­ми. Смі­ли­во бе­рі­ться за ко­жне зав­да­н­ня, з яким мо­же­те впо­ра­ти­ся, а ко­ле­ги й дру­зі до­по­мо­жуть. Гар­мо­ній­ні сто­сун­ки з ко­ха­ною лю­ди­ною до­да­ва­ти­муть вам енер­гії і снаги. Не за­бу­вай­те про від­по­чи­нок!

+ 2, 3, 19, 25, 27

7, 13, 15, 21, 28, 30

Во­до­лій

Вам до­ве­де­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти тіль­ки на се­бе і до­ві­ря­ти тіль­ки со­бі — мо­жли­ві не­по­ро­зу­мі­н­ня й на­пру­же­н­ня у ро­бо­чо­му ко­ле­кти­ві. На­ма­гай­те­ся не «при­но­си­ти» цей не­га­тив у свою ро­ди­ну. По­збу­ти­ся стре­су вам до­по­мо­же твор­че за­хо­пле­н­ня, а вже на­при­кін­ці мі­ся­ця усі не­га­ра­зди вла­дна­ю­ться.

+ 5, 13, 14, 18, 22

1, 2, 9, 10, 12, 20, 21

Ри­би

Астро­ло­ги ра­дять вам у всьо­му бу­ти обе­ре­жни­ми: пе­ре­ві­ряй­те до­ку­мен­ти, що під­пи­су­є­те, уни­кай­те екс­тре­маль­них ви­дів від­по­чин­ку, обмеж­те гро­шо­ві опе­ра­ції. Про­те кві­тень по­да­рує вам чи­ма­ло ці­ка­вих зу­стрі­чей і ро­ман­ти­чних по­ба­чень. А сі­мей­ним Ри­бам вар­то ви­ру­ши­ти у пі­зна­валь­ну по­до­рож з ро­ди­ною.

+ 1, 2, 6, 7, 17, 20

4, 12, 14, 15, 22, 23

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.