КУХНЯ ТА ВАННА

Zhinka - - Побутові Поради -

ОЛИВКОВА ОЛІЯ по­вер­не сяй­во сто­ло­вим при­бо­рам з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі. На­не­сіть не­ве­ли­ку її кіль­кість на чи­сту ган­чір­ку та про­тріть нею при­бо­ри — пля­ми та від­би­тки паль­ців зни­кнуть, і лож­ки, но­жі та ви­дел­ки ся­я­ти­муть, на­че нові!

ОЦЕТ чу­до­во зні­має ва­пня­ний на­літ на кра­нах у ку­хні та ван­ній кім­на­ті. І хо­ча ви­ро­бни­ки чай­ни­ків про­ти ви­ко­ри­ста­н­ня оцту чи ли­мон­ної ки­сло­ти для ви­да­ле­н­ня на­ки­пу, іно­ді без них усе ж не обі­йтись. Спо­сіб го­ди­ться для скля­них, ке­ра­мі­чних, ме­та­ле­вих та пла­стма­со­вих ви­ро­бів. За­кип’ятив­ши у чай­ни­ку бі­ля 0,5 л во­ди влий­те ту­ди не­пов­ну склян­ку 9% оцту чи 1-2 ст. лож­ки оцто­вої есен­ції або ли­мон­ної ки­сло­ти. За­ли­ште на 1 го­ди­ну. Якщо на­кип не роз­чи­ни­ться пов­ні­стю, а ли­ше роз­ри­хли­ться, ви­да­літь йо­го губ­кою. По­тім, щоб по­збу­ти­ся за­ли­шків оки­слю­ва­ча, кіль­ка ра­зів про­кип’ятіть во­ду в очи­ще­но­му чай­ни­ку і до­бре про­по­ло­щіть йо­го чи­стою во­дою.

ХАРЧОВА СОДА — та­кож про­стий і до­сту­пний за­сіб для чи­ще­н­ня ду­хов­ки. Ро­зве­діть со­ду не­ве­ли­кою кіль­кі­стю во­ди так, щоб у вас ви­йшла гу­ста па­ста (при­бли­зно 170 г со­ди на 3 ст. лож­ки во­ди). Пла­сти­ко­вою або си­лі­ко­но­вою ло­па­ткою ви­да­літь зі сті­нок та дна ду­хов­ки яко­мо­га біль­ше за­ли­шків під­го­рі­лої їжі та жи­ру (ті, які лег­ко зні­ма­ю­ться). По­крий­те всю вну­трі­шню по­верх­ню со­до­вою па­стою та ли­шіть на ніч. Вран­ці во­ло­гою ган­чір­кою ви­тріть біль­шу її ча­сти­ну, по­стій­но змо­чу­ю­чи ган­чір­ку у те­плій во­ді. Ло­па­ткою зі­шкре­біть усе, що ли­ши­ло­ся. Сто­ло­вим оцтом із пуль­ве­ри­за­то­ра збриз­кай­те ду­хов­ку та ви­тріть пі­ну, що утво­ри­ться, во­ло­гою ган­чір­кою. За по­тре­би до­да­вай­те оцту і про­дов­жуй­те ви­ти­ра­ти, по­ки ду­хов­ка не ста­не чи­стою. ПОСУДОМИЙНА МАШИНА впо­ра­є­ться не тіль­ки з по­су­дом, а й лег­ко від­миє пла­сти­ко­ві ди­тя­чі ігра­шки (без еле­мен­тів живлення). Мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти еко­ло­гі­чний ми­ю­чий за­сіб чи та­бле­тки для по­су­до­мий­ки. Пі­сля та­кої де­зін­фе­кції ігра­шки від­ра­зу ж го­то­ві до на­сту­пно­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для ми­т­тя де­рев’яної чи вкри­тої ка­хля­ми під­ло­ги не ли­ше у до­мі, а й на від­кри­тих те­ра­сах, мо­ще­них до­ріж­ках. Во­но має лу­жний склад, то­му лег­ко впо­ра­є­ться з рі­зним за­бру­дне­н­ням.

ЕКО­ЛО­ГІ­ЧНІ ЗАСОБИ МИ­Т­ТЯ для по­су­до­мий­ної ма­ши­ни до­по­мо­жуть очи­сти­ти і праль­ну! Час від ча­су вми­кай­те цикл пра­н­ня при 60°С без бі­ли­зни, а ли­ше з та­кою та­бле­ткою. Так ви по­збу­де­те­ся мо­жли­вих ба­кте­рій у ба­ра­ба­ні і на­ки­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.