Зна­йо­мі про­сять по­зи­чи­ти ве­ли­ку су­му гро­шей. Як пра­виль­но офор­ми­ти роз­пи­ску?

Ма­ри­на Оре­стів­на, Во­лин­ська обл.

Zhinka - - Маєте Право -

І.Б.: Щоб роз­пи­ска при­рів­ню­ва­ла­ся до до­го­во­ру по­зи­ки, во­на має від­по­від­а­ти обов’яз­ко­вим умо­вам, які мі­стить до­го­вір по­зи­ки, від­по­від­но до ви­мог Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Оформ­лю­ю­чи роз­пи­ску слід вка­за­ти: да­ту та мі­сце скла­да­н­ня роз­пи­ски; прі­зви­ще, ім’я, по-ба­тько­ві по­зи­чаль­ни­ка, йо­го іден­ти­фі­ка­цій­ний код і па­спорт­ні да­ні; прі­зви­ще, ім’я, по-ба­тько­ві по­зи­ко­дав­ця, йо­го іден­ти­фі­ка­цій­ний код і па­спорт­ні да­ні; су­му, яку по­зи­чаль­ник отри­мав від кре­ди­то­ра, її ва­лю­ту та факт пе­ре­да­чі гро­шей; су­му, тер­мін і по­ря­док по­вер­не­н­ня ко­штів (цей пункт є ду­же ва­жли­вим у ра­зі ви­рі­ше­н­ня спра­ви у су­ді); осо­би­стий під­пис бор­жни­ка.

Однак за­хи­сти­ти се­бе в ра­зі не­по­вер­не­н­ня бор­гу на­ба­га­то про­сті­ше, ма­ю­чи на ру­ках до­го­вір по­зи­ки, укла­де­ний у но­та­рі­аль­ній фор­мі. Се­ред йо­го плю­сів: пе­ре­да­ча ко­штів мо­же бу­ти здій­сне­на в при­су­тно­сті но­та­рі­у­са, який змо­же це за­свід­чи­ти; під час но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня до­го­во­рів но­та­рі­ус вста­нов­лює осіб, які їх під­пи­су­ють, за­свід­чує до­сто­вір­ність і на­ле­жність їх під­пи­сів. До­го­вір, по­свід­че­ний но­та­рі­аль­но, — най­кра­ще під­твер­дже­н­ня фа­кту отри­ма­н­ня гро­шей по­зи­чаль­ни­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.