Зв’язок ду­ші й ті­ла

Zhinka - - Психологія -

БІЛЬ ГО­ЛО­ВИ — низь­ка са­мо­оцін­ка, са­мо­кри­ти­ка. ПРО­БЛЕ­МИ ІЗ ЗОРОМ ТА СЛУХОМ — не­прийня­т­тя нав­ко­ли­шньо­го сві­ту та­ким, яким він є.

ПРО­БЛЕ­МИ ІЗ ЗУБАМИ — не­рі­шу­чість, не­зрі­лість при­йма­ти са­мо­стій­ні рі­ше­н­ня,

ХВО­РО­БИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ — осуд, роз­ча­ру­ва­н­ня, роз­дра­то­ва­ність і злість, ви­кли­ка­ні від­чу­т­тям зне­ва­ги з бо­ку ото­чу­ю­чих. ГАСТРИТ — три­ва­ле роз­дра­ту­ва­н­ня у ста­ні стре­су. ЗАПОР — на­ко­пи­че­н­ня ста­рих пе­ре­жи­вань і по­чут­тів,

АР­ТРИТ — нев­мі­н­ня від­мов­ля­ти, зви­ну­ва­че­н­ня ін­ших у то­му, що вас екс­плу­а­ту­ють. БІЛЬ У СПИНІ — зай­ва ви­мо­гли­вість до се­бе, «ван­таж» пе­ре­жи­то­го, брак під­трим­ки. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗА­ХВО­РЮ­ВА­Н­НЯ — брак лю­бо­ві,

СЛАБКИЙ ІМУНІТЕТ, ЧА­СТІ ЗАСТУДИ — по­тре­ба у від­по­чин­ку.

ЗАЙ­ВА ВАГА, ОЖИРІННЯ — від­чу­т­тя вну­трі­шньої по­ро­жне­чі, без­за­хи­сність, при­ду­ше­н­ня гли­бин­них по­чут­тів. АЛЕРГІЯ — від­су­тність ві­ри в се­бе, низь­ка са­мо­оцін­ка. не­впев­не­ність у со­бі, не­ста­лість мрій і ці­лей.

АНГІНА, БІЛЬ У ГОРЛІ — стри­ма­н­ня емо­цій, не­мо­жли­вість від­кри­то ви­слов­лю­ва­ти дум­ки, по­тре­ба у са­мо­ви­ра­жен­ні.

АСТМА — нев­мі­н­ня (не­ба­жа­н­ня) жи­ти са­мо­стій­но.

які не мо­жуть звіль­ни­ти мі­сце для но­вих.

ПЕЧІЯ — ви­ті­сне­на агре­сив­ність.

ХВО­РО­БИ Й РОЗ­ЛА­ДИ ШЛУН­КА — пе­ре­жи­ва­н­ня по­ми­лок ми­ну­ло­го й уни­кне­н­ня сьо­го­де­н­ня, страх, агре­сив­ність, за­здрість.

емо­цій­на за­мкне­ність, від­су­тність від­чу­т­тя без­пе­ки. ГІПЕРТОНІЯ — на­дмір­на са­мо­впев­не­ність, пра­гне­н­ня взя­ти на се­бе не­по­силь­не на­ван­та­же­н­ня, аби ви­прав­да­ти очі­ку­ва­н­ня ін­ших шля­хом ви­ті­сне­н­ня вла­сних по­треб.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗА­ХВО­РЮ­ВА­Н­НЯ — роз­дра­ту­ва­н­ня, злість, до­са­да, по­ру­ше­н­ня ду­шев­ної рів­но­ва­ги.

ОНКОЛОГІЯ — силь­на обра­за.

ПРО­БЛЕ­МИ ЗІ СНОМ — на­ма­га­н­ня «вте­кти» від ре­а­лій і про­блем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.