Як запобігти пси­хо­со­ма­ти­чним роз­ла­дам?

Zhinka - - Психологія - На­та­лія Ки­ри­лен­ко

Ла­ри­са ДІДКОВСЬКА, кан­ди­дат пси­хо­ло­гі­чних на­ук, очо­лює Асо­ці­а­цію ге­штальт-те­ра­пії в Укра­ї­ні та се­кцію ге­штальт­те­ра­пії Укра­їн­ської спіл­ки пси­хо­те­ра­пев­тів, ав­тор під­ру­чни­ка «Осно­ви пси­хо­со­ма­ти­ки» (2010 р.), член Єв­ро­пей­ської асо­ці­а­ції пси­хо­те­ра­пев­тів.

Са­мо­стій­но ви­зна­чи­ти, які са­ме пси­хо­ген­ні фа­кто­ри при­зве­ли до не­зду­жа­н­ня, аб­со­лю­тно до­сто­вір­но на­вряд вда­сться, оскіль­ки за ни­ми сто­ять під­сві­до­мі ме­ха­ні­зми пси­хі­ки. Са­ме ці пси­хо­ло­гі­чні за­хи­сти, вну­трі­шні кон­флі­кти та за­бло­ко­ва­ні не­га­тив­ні по­чу­т­тя до­слі­джу­ю­ться фа­хів­цем у про­це­сі пси­хо­те­ра­пев­ти­чної ро­бо­ти з клі­єн­том і ви­во­дя­ться на рі­вень усві­дом­ле­н­ня йо­го пси­хо­со­ма­ти­чних ре­а­кцій.

Де­які мо­жли­ві озна­ки пси­хо­со­ма­ти­чно­го по­хо­дже­н­ня хво­ро­би, про які не ска­за­но вище:

Про­я­ви хво­ро­би за­го­стрю­ю­ться пі­сля стре­сів або трав­ма­ти­чних по­дій.

Лі­ку­ва­н­ня не дає стій­ко­го те­ра­пев­ти­чно­го ефе­кту або сим­птом «мі­грує». По­гір­ше­н­ня здо­ров’я ви­сту­пає як не­у­сві­дом­ле­не «са­мо­по­ка­ра­н­ня».

Лю­ди­на є три­во­жною осо­би­сті­стю, осо­бли­во фі­ксо­ва­ною на здо­ров’ї.

Лі­ку­ва­н­ня пси­хо­со­ма­то­зів ви­ма­гає ба­га­то ча­су та спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки фа­хів­ця, а та­кож обов’яз­ко­вих зу­силь та мо­ти­во­ва­но­сті са­мо­го па­ці­єн­та. Дав­ні еску­ла­пи ка­за­ли па­ці­єн­там: «Нас є троє: ти, я і твоя хво­ро­ба. І за­ле­жно від то­го, на чи­є­му бо­ці будеш

ти, тих двоє і пе­ре­мо­жуть тре­тьо­го. Якщо ти будеш на мо­є­му бо­ці, ми по­до­ла­є­мо хво­ро­бу, якщо ти будеш на бо­ці хво­ро­би, я не змо­жу до­по­мог­ти».

Про­фі­ла­кти­ка пси­хо­со­ма­ти­чних по­ру­шень пе­ред­ба­чає усві­дом­ле­н­ня сво­їх справ­жніх по­чут­тів, акту­аль­них по­треб і жит­тє­вих тру­дно­щів та по­шук шля­хів їх ви­рі­ше­н­ня. Ві­дре­а­го­вуй­те не­га­тив­ні емо­ції при пе­ре­жи­ван­ні пси­хо­трав­ма­ти­чних по­дій у кон­стру­ктив­ний спо­сіб, а не обер­тай­те їх на свій ор­га­нізм. Будь­те ува­жні до по­чут­тів, не­за­до­во­ле­них по­треб, си­гна­лів ті­ла та на­ма­гай­те­ся зро­зу­мі­ти, що во­ни по­ві­дом­ля­ють. І то­ді пси­хо­со­ма­ти­чне «ви­рі­ше­н­ня про­блем» вам не зна­до­би­ться!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.