Що по­са­ди­ти?

Zhinka - - Наші Діти -

Ма­лю­кам хо­че­ться ба­чи­ти змі­ни ко­жно­го дня, іна­кше во­ни втра­тять ці­ка­вість.

КАБАЧКИ, ГАРБУЗИ, ПАТИСОНИ. Кру­пне на­сі­н­ня, вра­жа­ю­че швидкий ріст і сут­тє­вий вро­жай. Сі­я­ти їх мо­жна від­ра­зу у від­кри­тий ґрунт або ви­ро­сти­ти роз­са­ду, з чим ма­люк охо­че до­по­мо­же. По­ли­вай­те гар­бу­зо­ві ли­ше те­плою во­дою, щоб вбе­рег­ти від хво­роб. У їжу мо­жна вжи­ва­ти кабачки зав­довж­ки 15-20 см. На­віть си­ри­ми!

КУКУРУДЗА. Сі­ян­ці зро­ста­ти­муть швид­ко та ефе­ктно, і ді­тла­хи на вла­сні очі за цим спо­сте­рі­га­ти­муть. А влі­тку по­ла­су­ють сма­чни­ми пло­да­ми — ви­ро­ще­на вла­сно­руч кукурудза ще кра­ще сма­кує!

ГО­РОХ, КВАСОЛЯ. Со­лод­кий зе­ле­ний го­ро­шок ді­тям осо­бли­во до сма­ку! Ви­ро­сти­ти йо­го бу­де не­скла­дно: на­віть ма­ля змо­же взя­ти паль­чи­ка­ми та ки­ну­ти у лун­ку го­ро­ши­ну. Пе­ред по­сад­кою за­мо­чіть на­сі­н­ня во­дою і дай­те ди­ти­ні по­слу­ха­ти: на­си­чу­ю­чись во­ло­гою, го­ро­шин­ки злег­ка по­трі­ску­ють. Квасоля ж, за­мо­че­на за до­бу до по­сі­ву, до­по­мо­же з’ясувати, що з’яв­ля­є­ться ра­ні­ше — ко­рі­н­ня чи па­ро­сток. Оби­ра­ти кра­ще ран­ні спар­же­ві сор­ти.

РЕДЬКА. Ві­зьміть мі­ні­мум 2 сор­ти з пло­да­ми рі­зної фор­ми та по­сій­те їх по­ряд на гряд­ці. До­по­мо­жіть па­ли­чкою зро­би­ти бо­ро­зен­ку, про­ли­ти її з лій­ки во­дою та по­сі­я­ти дрі­бнень­кі на­сі­нин­ки. По­ли­ва­ти редь­ку по­трі­бно що­дня, але ді­тям це до впо­до­би!

СОНЯХ. Ро­сли­на-ве­лет, за стрім­ким ро­стом ко­трої ма­лю­ки сте­жать про­сто із за­хва­том. А влі­тку бу­дуть го­то­ві за­хи­ща­ти вро­жай від пта­шок-на­па­дни­ків та — за­да­ча! — згори ді­ста­ти «кошика» зі сма­чним на­сі­н­ням. А от ви­ко­па­ти во­се­ни сте­бло із зем­лі під си­лу ли­ше до­ро­слим!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.