КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Ла­ри­са ГЕРАСКЕВИЧ, аку­шер-гі­н­еко­лог, лі­кар УЗД, Медична ме­ре­жа Doctor Sam:

Zhinka - - Здоров’я - На­та­лія Ян­ко­ва

Якщо ви ви­яви­ли від­чу­тні на до­тик ущіль­не­н­ня у тка­ни­нах мо­ло­чної

за­ло­зи, не па­ні­куй­те: во­ни мо­жуть ма­ти при­ро­дний ха­ра­ктер і ви­ни­ка­ють че­рез гор­мо­наль­ні змі­ни за ти­ждень до мен­стру­а­ції. У цей час гру­ди де­що збіль­шу­ю­ться в об’ємі, ста­ють більш чу­тли­ви­ми, у них з’яв­ля­ю­ться від­чу­тні гру­до­чки. Та­кий стан нор­ма­лі­зу­є­ться, ко­ли по­чне­ться мен­стру­а­ція.

По­я­ва ущіль­нень мо­же бу­ти ви­кли­ка­на збіль­ше­н­ням тка­ни­ни мо­ло­чної за­ло­зи під ді­єю гор­мо­ну естро­ге­ну. То­ді ді­а­гно­сту­ють так зва­ну фі­бро­а­де­но­му чи кі­сто­зно-фі­бро­зну ма­сто­па­тію. За­зви­чай ця па­то­ло­гія не є мар­ке­ром ри­зи­ку роз­ви­тку ра­ку, але не­об­хі­дно ре­гу­ляр­но об­сте­жу­ва­ти­ся у лі­ка­ря.

Сим­пто­ми, на які на­ле­жить звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу: ра­пто­ва по­я­ва ущіль­не­н­ня, ча­сто більш ви­ра­же­но­го за ін­ші та не­ру­хо­мо­го; втя­гне­н­ня со­ска або йо­го де­фор­ма­ція; кров’яни­сті ви­ді­ле­н­ня із со­ска; збіль­ше­н­ня ре­гіо­нар­них лім­фо­ву­злів (па­хво­вих, над- і під­клю­чи­чних). За будь-яко­го із цих про­я­вів не­об­хі­дно тер­мі­но­во звер­ну­ти­ся до лі­ка­ря! Не че­кай­те, що змі­ни ми­ну­ться са­мі со­бою. Лі­кар має об­сте­жи­ти ущіль­не­н­ня і за по­тре­би при­зна­чи­ти до­да­тко­ві до­слі­дже­н­ня чи кон­суль­та­цію фа­хів­ця.

Про­фі­ла­кти­ка ра­ку мо­ло­чної за­ло­зи по­ля­гає на­сам­пе­ред у до­три­ман­ні нор­маль­но­го фі­зіо­ло­гі­чно­го ри­тму жи­т­тя жінки (ва­гі­тність, го­ду­ва­н­ня) із ско­ро­че­н­ням до мі­ні­му­му кіль­ко­сті абор­тів. У ді­а­гно­сти­ці ра­ку мо­ло­чної за­ло­зи ва­жли­ве зна­че­н­ня ма­ють си­сте­ма­ти­чні са­мо­об­сте­же­н­ня і що­рі­чні про­фі­ла­кти­чні лі­кар­ські огля­ди. Будь­те ува­жни­ми до сво­го здо­ров’я!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.